quiz image

Spørsmål 31-40

PatriCliché avatar
PatriCliché
·

Start Quiz

Study Flashcards

9 Questions

Et viktig nytt perspektiv i synet på emosjoner i organisasjoner er

vekt på hvordan emosjoner påvirker atferd i organisasjoner

_______________ er atferd rettet mot å hjelpe, støtte og glede andre.

prososial atferd

En svakhet ved flytteorien er at den

er upresis og lite analytisk

Hvilken tilstand fører ifølge flytteorien høy utfordring og lav kompetanse til?

angst

Hvilken tilstand fører ifølge flytteorien høy kompetanse og lav utfordring til?

kjedsomhet

Et viktig område som ikke dekkes av flytteorien, er

individuelle forskjeller i personlighet og evne

Medarbeidere som ofte kommer med konstruktive forslag til forbedringer, er ofte

personer som har positiv emosjonell legning

_________er støtte og stimulans fra sosiale omgivelser.

sosial støtte

Angst kan virke særlig hemmende på

innovativ tenkning

Study Notes

Emotions in Organizations

  • A new perspective on emotions in organizations emphasizes behavior directed towards helping, supporting, and pleasing others.

Weaknesses of the Challenge-Response Theory

  • A weakness of the challenge-response theory is that it...

Challenge-Response Theory

  • High challenge and low competence lead to a state of anxiety according to the challenge-response theory.
  • High competence and low challenge lead to a state of boredom according to the challenge-response theory.

Limitations of the Challenge-Response Theory

  • An important area not covered by the challenge-response theory is...

Supportive Colleagues

  • Employees who often come up with constructive suggestions for improvement are often receivers of support and stimulation from their social environment.

Impact of Anxiety

  • Anxiety can have a particularly inhibiting effect on...

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser