Zelfzorg en Biologisch Perspectief in de Psychologie

CongratulatoryGraffiti avatar
CongratulatoryGraffiti
·

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Wat is het resultaat van genetische invloed?

Welk organel bevat deels geërfd materiaal buiten de celkern?

Welke groep genen vormt samen een code?

Wat is de aan/uitknop voor genetisch materiaal, gevoelig voor omgeving?

Welke deling leidt tot het doorgeven van de helft van het genetisch materiaal en alle kenmerken?

Welk type mutatie resulteert in een wijziging van het genetisch materiaal?

Welk type chromosomale mutatie leidt tot een tekort aan chromosomen?

Wat is de functie van het reptielbrein?

Wat is de rol van mitochondriën in cellen?

Wat is het belang van zelfzorg in de context van het reguleren van een cliënt?

Wat wordt bedoeld met 'genetisch predispositie' vanuit het biologisch perspectief?

Wat is het verschil tussen causaliteit en correlatie?

Hoe wordt het begrip 'aangeboren' gedefinieerd binnen het biologisch perspectief?

Wat is het verschil tussen 'geërfd' en 'genetisch' binnen de context van biologische kenmerken?

Welke invloed heeft een opvoeder volgens het biologisch perspectief met betrekking tot genetisch bepaald gedrag?

Description

Deze quiz behandelt het belang van zelfzorg in het reguleren van cliënten en de concepten van het biologisch perspectief in de psychologie, zoals genetische predispositie, evolutionaire basis van gedragskenmerken, causaal verband en correlatie.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Psychology of the Self
10 questions
Psychology of the Self
EducatedConsciousness avatar
EducatedConsciousness
The Psychology of Self
10 questions
The Psychology of Self
FavoriteEvergreenForest avatar
FavoriteEvergreenForest
Use Quizgecko on...
Browser
Browser