Vygotsky's Socio-Cultural Theory Quiz

Adamamor095 avatar
By Adamamor095

Quiz

Flashcards

83 Questions

Wat is de capaciteit tot mentale voorstelling volgens Piaget in het pre-operationele denken?

Wat is de semiotische functie volgens Piaget?

Wat is volgens Piaget de rol van taal in de cognitieve ontwikkeling?

Wat wordt er bedoeld met 'make-believe' in het pre-operationele denken?

Wat is het evolutieproces van 'make-believe' volgens Piaget?

Wat zijn volgens Piaget de voordelen van 'make-believe'?

Wat is een belangrijke functie van private taal volgens Vygotsky?

Wat is een verschil tussen Piaget en Vygotsky volgens de tekst?

Welke stijl wordt vooral gebruikt in veilige hechting gezinnen volgens de tekst?

Wat is een voorbeeld van een bijdragende factor in het ontwikkelen van 'Theory of Mind' volgens de tekst?

Wat is een kenmerk van egocentrisme bij kinderen volgens Piaget's theorie?

Wat wordt bedoeld met 'conservatie' in de context van de pre-operationele fase?

Wat houdt animisme in volgens Piaget's beschrijving?

Wat is een kritiek op Piaget's beschrijving van het pre-operationele stadium volgens recent onderzoek?

Welk principe vloeit voort uit Piaget's theorie volgens opvoedkundige principes?

'Centratie' houdt in dat kinderen de neiging hebben om:

Wat is een typisch kenmerk van hiërarchische classificatie volgens Piaget?

'Analoge redenering' wordt in verband gebracht met welke ontwikkelingsfase volgens onderzoek?

Wat is een kenmerk van jonge kinderen volgens de tekst?

Wat is 'fast-mapping' volgens de tekst?

Wat is het principe van wederzijdige exclusiviteit volgens de tekst?

Welk soort woorden worden volgens de tekst eerst geleerd door kinderen?

Wat is 'over-regularisatie' volgens de tekst?

Wat is 'pragmatiek' volgens de tekst?

Wat doen sensitieve ouders volgens de tekst om taalontwikkeling te ondersteunen?

Wat wordt bedoeld met 'juxtapositie' in taalontwikkeling volgens de tekst?

'Recasts' in taalontwikkeling verwijzen naar wat volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'topicalisatie' in taalontwikkeling volgens de tekst?

Wat is fast-mapping in de context van taalontwikkeling bij kinderen?

Wat houdt het principe van wederzijdse exclusiviteit in, in de context van taalontwikkeling bij kinderen?

Wat is over-regularisatie in de context van taalontwikkeling bij kinderen?

Wat is pragmatiek in de context van taalontwikkeling bij kinderen?

Wat doen sensitieve ouders om de taalontwikkeling van kinderen te ondersteunen?

Wat is het verschil tussen expansions en recasts in de context van taalontwikkeling?

Wat is volgens Vygotsky de rol van volwassenen bij de taalontwikkeling van kinderen?

Wat wordt bedoeld met 'juxtapositie' in de context van zinsuitbreiding bij kinderen?

Wat is een kenmerk van het pre-operationele denken volgens Piaget?

Wat wordt bedoeld met 'animisme' in het pre-operationele denken?

Wat is een voorbeeld van 'finalisme' in het pre-operationele denken?

Wat wordt bedoeld met 'egocentrisme' volgens Piaget?

Wat is een kenmerk van 'conservatie' volgens Piaget?

Wat is een kritiek op Piaget's beschrijving van kleuters volgens recent onderzoek?

Wat is een belangrijke functie van 'make-believe' volgens het pre-operationele denken?

Wat wordt bedoeld met 'magisch denken' in het pre-operationele denken?

Wat is een belangrijk kenmerk van 'hiërarchische classificatie' volgens Piaget?

'Neo-Piagetiaanse' denkers geloven in wat voor concept?

Wat kenmerkt een kind in het stadium van 'initiatief' volgens Erikson?

Wat is een voorbeeld van zelfconcept bij kleuters volgens de tekst?

Wat is de relatie tussen een sterker zelf-concept en de tendens om rechten te claimen op voorwerpen?

Hoe wordt zelfwaarde gedefinieerd volgens de tekst?

Wat is een kenmerk van het stadium van 'schuld' volgens Erikson?

Wat wordt bedoeld met 'deelname aan activiteiten met peers' volgens de tekst?

Wat verstaan we onder morele imperatieven volgens het cognitief ontwikkelingsperspectief?

Wat is een kenmerk van relationele agressie bij meisjes volgens de tekst?

Welke factor wordt genoemd als mogelijke oorzaak van agressie volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met genderidentiteit volgens de tekst?

Welke rol wordt toegeschreven aan leeftijdsgenoten in de ontwikkeling van geslachtsrollen volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met geslachtsconstantie volgens het cognitief ontwikkelingsperspectief?

Wat wordt bedoeld met gendercongruent gedrag volgens de tekst?

Wat is een mogelijke verklaring voor geslachtsrollen volgens de tekst?

Volgens het cognitief ontwikkelingsperspectief voorspellen welke genderidentiteiten goed aanpassing?

Welk type speelgoed wordt geassocieerd met gendercongruent gedrag volgens de tekst?

Wat is een mogelijke oorzaak van toegenomen vijandige agressie volgens de tekst?

Wat is een van de beperkingen bij het begrijpen van emoties bij kinderen volgens de tekst?

Wat is een van de factoren die van invloed zijn op empathie en sympathie bij kinderen volgens de tekst?

Welk soort spel wordt gekenmerkt door het kijken naar hoe iemand anders speelt, zonder betrokkenheid?

Wat is een kenmerk van vriendschap bij kleuters volgens de tekst?

Wat is een belangrijk verschil tussen de psychoanalytische benadering en het sociaal leren perspectief in de vroege morele ontwikkeling?

Waarom werkt fysiek straffen gemiddeld genomen volgens de tekst niet goed in de morele ontwikkeling?

Wat was een bevinding van het onderzoek door Talwar & Lee (2011) volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'recasts' in taalontwikkeling volgens de tekst?

'Veilige hechting' biedt ouders volgens de tekst een kans om wat te leren over respectvolle omgang met elkaar?

Wat is een van de kenmerken van spelontwikkeling bij kleuters dat kritiek heeft ontvangen volgens de tekst?

Wat is een kenmerk van morele imperatieven volgens het cognitief ontwikkelingsperspectief?

Hoe wordt genderidentiteit gedefinieerd volgens de tekst?

Wat is een oorzaak van agressie volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met geslachtsrol-stereotypering volgens de tekst?

Wat is een evolutie in agressietypes volgens de tekst?

Wat is een kenmerk van relationele agressie volgens de tekst?

Wat zijn de oorzaken van agressie volgens de tekst?

Wat is een kenmerk van genderidentiteit volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met geslachtsrol-stereotypering volgens de tekst?

Wat is een evolutie in agressietypes volgens de tekst?

Description

Test je kennis over Vygotsky's sociaal-culturele theorie en zijn concepten zoals de evolutie van egocentrische spraak, private taal en de zone van naaste ontwikkeling. Leer hoe sociale ervaringen en peer interacties een rol spelen in het verdwijnen van egocentrische spraak en het creëren van de zone van naaste ontwikkeling.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This