Topic Outline Bagong Kasaysayan sa Wikang Filipino 1 by Arthur M. Navarro (2012)

DecentCubism avatar
DecentCubism
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Ang pangunahing paksa ng aklat ay tungkol sa ______ sa Pilipinas

kasaysayan

Ang mga pangunahing paksa na tinalakay sa outline ay ______, pagsasakasaysayan, at kaparaanan

kalikasan

Ang Pilipinas ay isang ______ archipelago

Philippine

Ang mga Austronesiyang nauna sa Pilipinas ay kilala bilang mga ______

Nusantao

Ang mga ______ ay mga pangunahing produkto at likas na yaman ng Pilipinas

natural resources

Ang mga babaylan ay may mahalagang papel sa ______ ng mga Pilipino

relihiyon

Ang kasaysayan ay paglalahad ng mga ______, makabuluhan, at makatuturang pangyayari sa napakalawak at napakasaklaw na nakaraan.

makahulugan

Ang ______ at ang nakaraan ay hindi magkatumbas.

kasaysayan

Ang pag-aaral ng kasaysayan ay tumutugon sa dalawang katanungan: 'ito ba'y may ______?' at 'kung may saysay, para kanino?'

saysay

Ang ______, kaparaanan, at pagsasakasaysayan ay mga aspeto ng pag-aaral ng kasaysayan.

kalikasan

Ang ______ ay tumutukoy sa metodolohiya at pamamaraan ng pananaliksik sa pag-aaral ng kasaysayan.

kaparaanan

Ang pagsasakasaysayan ay ang ganap na pag-______ bilang kasaysayan.

aanyo

Test your knowledge on the topic outline of Bagong Kasaysayan sa Wikang Filipino 1 by Arthur M. Navarro, covering various subjects including the meaning, method, and use of history, the geological and geographical aspects of the Philippine archipelago, defending Philippine sovereign rights in the West Philippine Sea, and more.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser