Teoryang Interaktibo at Teoryang Iskema

StylishAestheticism avatar
StylishAestheticism
·

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Ayon sa tekstong nakalahad, ano ang isa sa mga katangian ng pagbasa?

Ang mambabasa ay may dating kaalaman na kanyang ginagamit

Ayon sa teorya ng pagbasa, ano ang tawag sa pamamaraan kung saan ang mambabasa ay nagbubuo ng mga hinuha at inuugnay sa mga ideya na inilalad sa teksto?

Top-down

Ayon sa teoryang Bottom-up, ano ang ginagawa ng mambabasa?

Aktibong nakikipagtalastasan sa teksto

Ano ang isa sa mga elemento ng pagpoproseso ng pagbasa ayon sa tekstong nakalahad?

Lahat ng mga ito

Ayon sa teoryang Top-down, ano ang ginagawa ng mambabasa habang binabasa ang teksto?

Lahat ng mga ito

Ano ang tawag sa pamamaraan kung saan ang mambabasa ay nagkilala sa mga serye ng mga nakasulat na simbulo upang maibigay ang katumbas nitong tugon?

Bottom-up

Ano ang pangunahing layunin ng pagsusuri sa katumpakan, kaankupan, at kung katotohanan o opinyon ng teksto?

Magbigay ng pormasyon sa mambabasa

Ano ang isang mahalagang elemento sa pagsusuri ng naratibo?

Layunin ng may akda

Ano ang ibig sabihin ng 'scanning' sa pagsasaliksik ng teksto?

Masusing pagbabasa para sa pangunahing ideya

Ano ang kahulugan ng 'skimming' sa pag-aaral ng teksto?

Mabilisang pagtingin sa buong teksto para sa pangkalahatang ideya

Ano ang pangunahing layunin ng deskriptibong impormasyon sa isang teksto?

Maglarawan ng mga tauhan, emosyon, at tagpuan

Ano ang kahulugan ng 'referensiya' sa kalikasan ng isang teksto?

Tumutukoy sa paksang pinaguusapan

Ano ang layunin ng skimming sa pagbasa?

Alamin ang kahulugan ng kabuuang teksto

Bakit ginagamit ang scanning sa pagbasa?

Upang matiyak ang katumpakan ng impormasyon sa mga libro o iba pang sanggunian

Ano ang kaibahan ng skimming at scanning?

Ang skimming ay pokus sa kabuuang ideya, habang ang scanning ay pokus sa espesipikong impormasyon

Ano ang uri ng pagbasa na ginagamit upang maunawaan ang layunin o pananaw ng may-akda?

Analitikal na pagbasa

Ano ang layunin ng ekstensibong pagbasa?

Ayon sa interes ng mambabasa

Ano ang uri ng pagbasa na ginagamit upang makapaghanap ng impormasyon mula sa mga libro o iba pang sanggunian?

Scanning

Explore the concepts of Teoryang Interaktibo which focuses on how readers use their language skills and concepts to understand a text, and Teoryang Iskema which emphasizes the storage of information in the human mind for comprehension. Learn about the key ideas and principles behind these theories.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser