Teoryang Interaktibo sa Paggamit ng Impormasyon

JovialHafnium avatar
JovialHafnium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ano ang pangunahing layunin ng teoryang Bow-Wow sa wika?

Paggagaya sa tunog ng kalikasan

Ano ang ibig sabihin ng 'Phatic' sa pakikipag-ugnayan batay sa tekstong binigay?

Panimula sa isang usapan o pakikipag-ugnayan

Ano ang kaibahan ng teoryang Bow-Wow at Ding-dong sa wika?

Pagbibigay kahulugan sa mahahalagang simbolo vs. Pagpapakita ng kaugnayang tunog at aksyon

Ano ang pangunahing layunin ng Hambingang Pagsusuri ayon sa binigay na teksto?

Ipakita ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang teorya

Ano ang tawag sa paraan ng paggamit ng wika sa pamamagitan ng pagbibigay ng komentaryo sa isang kodigo o batas?

Pagbibigay ng Kuro-kuro (metalingual)

Ano ang pangunahing layunin ng teoryang Ding-dong sa wika?

Pagbibigay kahulugan sa mga simbolo

'Nagkakaiba ang dalawa sa mga sumusunod na kapansin-pansin na punto.' Ano ang sinasabi nito hinggil sa Hambingang Pagsusuri?

'Nabigyang-diin ni Jakobson ang anim, samantalang si Halliday ay pito.'

'Masusuring nangibabaw sa konsepto ni Jakobson ang paraan sa paggamit ng wika kaysa mismong tungkulin nito na nabigyang-diin ni Halliday.' Anong konklusyon maaaring makuha batay dito?

"Ang paggamit ng wika ay higit na mahalaga kaysa tungkulin nito."

'Ito ang paggagaya sa mga tunog ng kalikasan at paggamit ng tao sa mga tunog na nalikha ng mga bagay-bagay sa paligid nang di sinasadya.' Ano ito?

"Teoryang Bow-Wow"

'Ito ang pagbibigay kahulugan sa mga mahalagang simbolo na nagsasabi na Ang bawat bagay sa mundo ay may kasama o kaugnay na tunog o aksyon.' Ano ito?

"Teoryang Ding-Dong"

Study Notes

Mga Tungkulin ng Wika

 • Pagsisimula ng pakikipag-ugnayan (Phatic) - ginagamit sa pagsisimula ng usapan o pakikipag-ugnayan sa kapwa
 • Paggamit bilang Sanggunian (referential) - ginagamit ang wikang nagmula sa aklat at iba pang babasahin bilang sanggunian o batayan ng pinagmulan ng kaalaman
 • Pagbibigay ng Kuro-kuro (metalingual) - ginagamit ang wika sa pamamagitan ng pagbibigay ng komentaryo sa isang kodigo o batas
 • Patalinghaga (poetic) - masining na paraan ng pagpapahayag gaya ng panulaan, prosa atbp.

Hambingang Pagsusuri

 • Nagkakatulad ang dalawa sa sitwasyunal na tungkulin ng wika bilang gamit ng tao sa iba’t ibang sitwasyon
 • Nagkakaiba ang dalawa sa mga sumusunod na kapansin-pansin na punto:
  • Higit na tiyak ang mga punto ng tungkulin na inilahad Jakobson kaysa kay Halliday
  • Higit na ispesipiko ang kay Jakobson samantalang kay Halliday ay masaklaw at hindi naglilimita
  • Mayroon lamang anim (6) ang nabigyang-diin ni Jakobson habang si Halliday ay nakapagpangalan ng pito (7)

Mga Teorya ng Wika

 • Teoryang Bow-Wow - paggagaya sa mga tunog ng kalikasan at paggamit ng tao sa mga tunog na nalikha ng mga bagay-bagay sa paligid nang di sinasadya
 • Teoryang Ding-dong - pagbibigay kahulugan sa mga mahalagang simbolo na nagsasabi na ang bawat bagay sa mundo ay may kasama o kaugnay na tunog o aksyon
 • Teoryang Interaktibo - Pinoproseso sa pamamagitan ng paggamit ng sabay-sabay na mga impormasyong nagmumula sa iba’t ibang pinagkukunan
 • Teoryang Iskema - lahat ng ating naranasan at natutuhan ay nakaimbak sa ating isipan o memorya

Mga Uri ng Pagbasa

 • Mabilisang Pagbasa/ Skimming - ginagamit sa pagbabasa ng mga importante at pangkalahatang ideya
 • Pahapyaw na Pagbasa/ Scanning - ginagamit sa pagtingin at pagpansin nang bahagya sa mga impormasyong natatagpuan
 • Pagsusuring Pagbasa/ Analytical Reading - ginagamit sa pagsusuri ng mga teorya at pinagmumulan ng kaalaman
 • Pamumunang Pagbasa/ Critical Reading - ginagamit sa pagsusuri ng mga teksto at pagpapasya sa kahalagahan ng mga impormasyon

Teorya ng Pagbasa

 • Teoryang La-la - na sinusundan ang mga puwersang may kinalaman sa romansa tulad ng pag-ibig na makikita sa lenggwahe ng mga Tula at awitin
 • Teoryang Sing-song - na kung saan ang mga salita ay mababa at musical at hindi maiikling bulalas
 • Teoryang Bottom-up - pinoproseso ng mga nagbabasa ang grapema sa oras ng pagkakita nila sa mga ito
 • Teoryang Top-down - ang pag-unawa sa binasa ay nagsisimula sa isip ng mambabasa (Top) tungo sa teksto (down)

Matutunan ang konsepto ng Teoryang Interaktibo at kung paano ito nagpapaliwanag sa proseso ng pagproseso ng impormasyon mula sa iba't ibang pinagkukunan. Alamin kung paano ang Teoryang Iskema ay nakaimbak sa ating memorya at paano ito nakakaapekto sa pang-unawa.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser