Teoryang Pampamitikan

CohesiveTuba avatar
CohesiveTuba
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Anong teorya sa panitikan ang naglalarawan sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili at kapwa, at hindi dapat nakasalalay sa heredity at kapaligiran?

Humanismo

Anong teorya sa panitikan ang tumutukoy sa kung paano iangat ang mga babae sa lipunan, kabilang ang kanilang kalakasan at kakayahan?

Feminismo

Anong teorya sa panitikan ang naniniwala na lahat ng tao ay may kakayahang pumili ng kanilang sariling kinabukasan at kinakailangan nilang tanggapin ang mga hamon?

Eksistensyalismo

Anong teorya sa panitikan ang naglalarawan ng pag-alalay ng pag-ibig sa kapwa, bansa, at mundong kinalakhan?

Romantiko

Anong teorya sa panitikan ang tumutukoy sa pagtanggap sa katotohanan sa lipunan at buhay, kabilang ang kurapsyon, katiwalian, kahirapan, at diskriminasyon?

Realismo

Ano ang teoryang sumasalamin sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili at kapwa, at hindi dapat nakasalalay sa heredity at kapaligiran?

Humanismo

Ano ang teoryang nagbibigay-diin sa pagpapalakas ng kakayahan at kalakasan ng mga babae sa lipunan?

Feminismo

Ano ang teoryang naniniwala na lahat ng tao ay may kakayahang pumili ng kanilang sariling kinabukasan at kinakailangan nilang tanggapin ang mga hamon?

Ekstensiyalismo

Ano ang teoryang tumutukoy sa pagtanggap sa katotohanan sa lipunan at buhay, kabilang ang kurapsyon, katiwalian, kahirapan, at diskriminasyon?

Realismo

Ano ang teoryang naglalarawan ng pag-alalay ng pag-ibig sa kapwa, bansa, at mundong kinalakhan?

Romantismo

Sagutin ang mga katanungan tungkol sa mga sistemang pangkaisipan sa panitikan gaya ng humanismo, feminismo, at eksistensyalismo.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Tukuyin ang mga Anyo ng Panitikan
10 questions
Mga Impluwensyal na Akda sa Panitikan
5 questions
Ano ang Panitikan?
12 questions

Ano ang Panitikan?

WellPositionedRosemary avatar
WellPositionedRosemary
Use Quizgecko on...
Browser
Browser