Teoryang Pampanitikan: Ang Pananaw ng Pananampalataya

CureAllSanAntonio avatar
CureAllSanAntonio
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Ano ang isa sa mga pinakatanyag na dula sa Gintong Panahon?

Epiko

Ano ang isa sa mga katangian ng akdang klasiko?

Pagkamalinaw

Ano ang pangunahing layunin ng Romantisismo?

Pagtakas mula sa reyalidad

Ano ang layunin ng Realismo sa Panitikan?

Tumalakay sa katotohanan sa Lipunan

Ano ang impormasyon tungkol sa Impresyunalismo?

Diin sa paglalarawan at nagpapatunay sa mga epekto ng paglipas ng panahon

Ano ang sentro ng Feminismo ayon sa teksto?

Pagsusuri sa lipunan sa pananaw ng isang babae

Ano ang pinakaangkop na kahulugan ng 'Imahismo' ayon sa teksto?

Paggamit ng mga salita at simbolismo upang magbigay-diin sa mga ideya

Ano ang ibig sabihin ng 'Arkitaypal' sa konteksto ng teksto?

Pormal, karaniwang mitolohikal o ritwalistiko

Ano ang layunin ng 'Katawan' sa isang sanaysay batay sa binigay na teksto?

Maglaman ng paliwanag ng mga ideya at katibayan mula sa teksto

Ano ang ginagawa ng isang kritiko batay sa nabanggit na teksto?

Nagbibigay-kahulugan sa nilalaman ng akda

Ano ang pangunahing katangian ng mahusay na kritiko ayon sa teksto?

Pagkilala sa iba't ibang disiplina tulad ng linggwistika at kasaysayan

Sino ang tinaguriang 'Ama ng Makabagong Tulang Tagalog' ayon sa nabanggit na teksto?

Alejandro G. Abadilla

Test your knowledge on the Klasismo literary theory and its characteristics, including the major genres of drama. Explore the evolution of literature from the Gintong Panahon to Panahon ng Pilak.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser