Slovak National Movement 18th-19th Century

FlexibleLawrencium avatar
FlexibleLawrencium
·

Start Quiz

Study Flashcards

17 Questions

Kto bol na čele Slovenského národného hnutia v 1. fáze?

Anton Bernolák

Aký bol hlavný cieľ 2. fázy Slovenského národného hnutia?

Slovenská vzájomnosť a spolupráca s ostatnými národmi

Ktorý jazyk sa používal na úradoch počas Slovenského národného hnutia?

Maďarský

Kto bol známy ako vodca Štúrovcov vo 3. fáze Slovenského národného hnutia?

Ľudovít Štúr

Koho hlásali osvietenskí kňazi a vzdelanci počas 1. fázy Slovenského národného hnutia?

Cyrila a Metoda

Aký bol hlavný cieľ Slovenského národného hnutia?

Boj za kultúrne a politické práva

Kto bol autorom diela Jazykovedná- kritická rozprava o slovenských písmenách?

Anton Bernolák

Ako sa nazýva spisovná slovenčina vytvorená Bernolákom?

Bernolákovčina

Kto bol najvýznamnejší básnik bernolákovského hnutia?

Ján Hollý

Ktorý autor vytvoril spisovnú slovenčinu na základe stredoslovenského nárečia?

Ludovít Štúr

Ktoré dielo napísal Ján Kollár?

Svätopluk a Cyrilo-Metodiáda

Kto bol zástancom hesla 'jedna reč- jeden národ'?

Lajos Kossuth

Kto bol výborným žiakom a neskôr aj učiteľom?

Ľudovít Štúr

Kto mal za úlohu riadiť určené tovarišstvo (spolok)?

J. Fándly

Ktorý spisovateľ vytvoril gramatické pravidlá nárečia slovenského?

Ľudovít Štúr

Kto bol zástupcom katolíckeho učenca Martina Hanuliaka?

Michal Miloslav Hodža

Ktoré dielo napísal Jozef Miloslav Hurban?

René mládenca príhody a skúsenosti

Test your knowledge about the Slovak National Movement in the 18th and 19th centuries, its leaders, goals, and key characteristics. Learn about the struggle for national unity, language standardization, and the influence of religion on the movement.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser