Slovenská romantická literatúra 19. storočia

CherishedColumbus avatar
CherishedColumbus
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ktorý národ pokladal Štúr za samostatný, ak má vlastný jazyk?

Slovenský

Aký bol názov prvých slovenských politických novín, ktoré založil Štúr?

Slovenské národné noviny

Čo bola hlavná myšlienka Žiadostí slovenského národa?

Uplatnenie slovenčiny v úradoch a školách a autonómia Slovenska

Kde Štúr objasnil myšlienky Žiadostí slovenského národa?

V Prahe na Slovanskom zjazde

Kde Štúr zomrel a bol pochovaný?

V Modre

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie opisuje slovenský romantizmus?

Mal výrazne národný charakter, čerpal z ľudovej slovesnosti a sústredil sa na národnú hrdosť.

Čo bol hlavný dôvod, prečo romantizmus na Slovensku meškal v porovnaní s inými krajinami?

Celková úroveň života v Uhorsku, kde územie Slovenska bolo súčasťou.

Prečo bola pre slovenských romantikov dôležitá myšlienka slovanskej vzájomnosti?

Myšlienka slovanskej vzájomnosti bola prostriedkom na zjednotenie a posilnenie slovanských národov v boji proti národnostnému útlaku.

Aký dôležitý historický okamih pre štúrovcov sa udial dňa 24. 4. 1836?

Štúr prijal slovanské meno Velislav počas pamätného výletu na Devín.

Akú úlohu mal Ľudovít Štúr na evanjelickom lýceu v Bratislave?

Bol vedúcou osobnosťou Spoločnosti česko-slovanskej.

Romantizmus v slovenskej literatúre sa presadil až v 40. rokoch 19. storočia. Jeho oneskorenie súviselo s celkovou úrovňou života v Uhorsku. Slovenský romantizmus mal výrazne národný charakter...

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser