Nariadenia in Slovak Legal System

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

4 Questions

Nariadenia sú všeobecne záväzné predpisy vydávané len orgánom výkonnej moci.

True

Nariadenia môžu upravovať súkromnoprávne otázky.

False

V čase absolutizmu a neoabsolutizmu boli nariadenia zneužívané na úkor občanov.

True

Nariadenia sa pokladali za trvalé a nezmeniteľné formy tvorenia právnych predpisov.

False

Learn about the všeobecne záväzné predpisy vydávané orgánom výkonnej moci, their characteristics, and the differences from zákony. Explore the historical context of nariadenia vydávané kráľovskou kanceláriou and their limitations.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Ústavné Právo a SPP - Základné črty
34 questions
Slovak National Movement 18th-19th Century
17 questions
Slovak Law Quiz
10 questions

Slovak Law Quiz

ExcellentRadium avatar
ExcellentRadium
Use Quizgecko on...
Browser
Browser