Slovak National Memorandum 1861 Quiz

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

4 Questions

Kedy sa konal programový spor o hĺbku požiadaviek národa Slovenského?

  1. – 7. júna 1861

Aké boli štátoprávne požiadavky uvedené v Memorande národa Slovenského?

Uznanie osobitosti slovenského národa, vytvorenie Okolia podľa etnických kritérií, zastúpenie Slovákov v Hornej komore uhorského snemu, zrušenie zákonov presadzujúcich maďarčinu do úradov

Čo bolo cieľom zakladania spolkov podľa Memoranda národa Slovenského?

Podpora slovenského školstva

Akým spôsobom sa navrhovalo zaokrúhlenie stolíc v Okoliu podľa Memoranda národa Slovenského?

Podľa etnických kritérií

Test your knowledge about the programmatic disputes and demands outlined in the Slovak National Memorandum of 1861, including the absence of radical democratic and social demands, state law requirements, representation of Slovaks, language and cultural aspects, and the abolition of laws promoting Hungarian language in offices.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser