Periodontal Diseases Quiz

WellWishersRomanticism avatar
WellWishersRomanticism
·

Start Quiz

Study Flashcards

22 Questions

Aşağıdakilerden hangisi ağız boşluğunda görülen prekanseröz bir lezyon türü değildir?

Lobüler kapiller hemanjiyom

Hangisi bazal hücreli karsinoma yerine oral mukozada daha sık görülen bir malign tümör türüdür?

Adenoid kistik karsinom

Aşağıdakilerden hangisi odontojenik bir kist ya da tümör değildir?

Periferik dev hücreli granülom

Aftöz ülserlerle ilgili doğru olan hangisidir?

Aftöz ülser çevresinde ince bir eritem halkası bulunur

Hangisi premalignant lezyonlar arasında yer alır?

İritasyon fibromu

Skuamöz epitel ile çevrili, diş protezlerine bağlı oluşan fibröz doku proliferasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

İritasyon fibromu

Ağız boşluğunda premalign lezyonlar arasında yer alan ve sıklıkla dil yanlarında görülen lezyonlar hangisidir?

Glossit

Ağız boşluğunda görülen enflamatuar bir uçuk hastalığı olan ve HSV tip 1 ile ilişkili olan durum hangisidir?

Akut herpetik gingivostomatit

Sistemik hastalıkların ağız boşluğu bulguları arasında sıklıkla demir eksikliği anemisine bağlı olarak görülen durum hangisidir?

Glossit

Odontojenik kistler ve tümörlerle ilişkili olan bir sendrom olan Plummer-Vinson Sendromu'nda ağız boşluğunda hangi belirtiler gözlenebilir?

Takma dişler

'HSV tip 1' etkeniyle oluşan, veziküller ve ülserasyonlarla karakterize bir oral enfeksiyon hangisidir?

Akut herpetik gingivostomatit

'Ağız Boşluğu Hastalıkları' kategorisinde yer alan enfeksiyonlardan biri olan Ludwig anjinada ağız boşluğunda hangi belirtiler görülebilir?

'Bilateral boyun lenfadenopatileri'

Eritroplaki lezyonları genellikle hangi durumla ilişkilidir?

Epitel displazisi içeren prekanseröz lezyonlar

Skuamöz hücreli karsinom en sık hangi bölgede görülür?

Oral mukoza üzerinde

Lökoplakiler genellikle neden oluşur?

Malign transformasyona yatkın hiperkeratotik lezyonlar

Odontojenik kistlerin hangisi gelişimseldir?

Dentijeröz kist

Prekanseröz lezyonlardan biri olan lökoplaki, hangi durumda biyopsi alınmasını gerektirir?

Tedaviye yanıt vermeyen

Eritroplaki lezyonlarıyla en yakından ilişkili olan durum nedir?

Epitelde displazi

Skuamöz hücreli karsinom metastazının en sık görüldüğü yer neresidir?

Servikal lenf düğümleri

Lökoplakilerin genellikle hangi bölgelerde görüldüğü belirtilmektedir?

Dilin alt yüzeyi ve damak bölgesi

Hangisi **odontojenik olmayan kistlerden biridir?

Residüel kist

Hangisi **inflamatuar odontojenik kistlerden biri değildir?

Median mandibular kist

Test your knowledge on oral cavity diseases, inflammatory and reactive lesions, infections, systemic manifestations of oral diseases, tumors, and precancerous lesions related to teeth and supporting structures.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

TRANSITION OF GINGIVAL HEALTH TO DISEASE
60 questions
Quiz
12 questions

Quiz

ThumbUpAquamarine avatar
ThumbUpAquamarine
Etiology of Periodontal Diseases Quiz
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser