Quiz over sociale perceptie en attributie in de sociale psychologie

InspiringGyrolite avatar
InspiringGyrolite
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Volgens het college, waarom zijn eerste indrukken vaak grof en onzuiver?

Eerste indrukken worden beïnvloed door stereotypen

Wat is een self-fulfilling prophecy volgens het college?

Een voorspelling die zichzelf vervult door de eerste indruk

Wat is een belangrijke factor voor het maken van accurate oordelen volgens het college?

Cognitieve capaciteit van de waarnemer

Waarop zijn eerste indrukken vaak gebaseerd volgens het college?

Automatische processen via stereotypen

Wat is het onderwerp van dit college volgens de tekst?

Sociale perceptie en attributie

Wat is het doel van dit college volgens de tekst?

Het bespreken van de eerste indrukken

Wat zijn de kenmerken van de eerste indruk volgens de tekst?

Grof en onzuiver

Wat is een self-fulfilling prophecy volgens de tekst?

Een voorspelling die zichzelf vervuld door de eerste indruk

Wat zijn belangrijke factoren voor het maken van accurate oordelen volgens de tekst?

Cognitieve capaciteit en positieve grondhouding

Waarop zijn eerste indrukken vaak gebaseerd volgens de tekst?

Stereotypen en grove generalisaties

Quiz over sociale perceptie en attributie in de sociale psychologie. Test je kennis over het vormen van eerste indrukken, attributie van gedrag en perceptie van andere personen. Ontdek hoe automatische processen en stereotypen onze eerste indrukken beïnvloeden.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser