Marketing Innovation and Product Types

BrainyAluminium avatar
BrainyAluminium
·

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Wat is het voornaamste doel van marketingcommunicatie?

Wat is het verschil tussen persoonlijke communicatie en massa-communicatie?

Wat is het kenmerk van reclame?

Wat maakt publiciteit anders dan reclame?

Wat houdt sponsoring in binnen marketingcommunicatie?

Wat wordt verstaan onder direct marketing?

Wat is de definitie van dynamische innovatie?

Wat wordt bedoeld met een 'mee-too-product'?

Wat wordt bedoeld met 'geherpositioneerd product'?

Wat is de reden voor het lanceren van nieuwe producten als het gaat om 'make or buy'?

Waaruit bestaat het adoptieproces in 5 stappen?

Wie behoren tot de 'early majority' in het adoptieproces?

Wat wordt bedoeld met 'relatief voordeel' bij factoren die adoptiesnelheid beïnvloeden?

Wat is een eigenschap van diensten die moeilijk te standaardiseren zijn?

Description

Learn about different types of innovation in marketing and product development, including continuous, dynamic, and discontinuous innovation, as well as various product types like product innovation, me-too-product, line extension, flanking brand, and product modification.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser