Kviz

HonestLife avatar
By HonestLife

Quiz

Flashcards

10 Questions

Kateri knez je prosil Bavarce za pomoč proti Avarom?

Katero obdobje se je začelo po porazu Karantancev proti Avarom?

Kdo je posvečal prve cerkve na območju Karantanije?

Katera metoda je bila uporabljena pri pokristjanjevanju Karantancev?

Katera dva kneza sta bila prva, ki sta sprejela krščanstvo?

Leta 811 je Karel Veliki določil cerkveno mejo po ______, ki velja cerkvenih reform iz časa Marije Terezije.

Leta 818 se prične upor Ljudevita Posavskega iz Siska proti ______, h kateremu se priključijo še Karantanci.

Ker so bili poraženi leta 820, je Karantanija izgubila popolno samostojnost in postala ______ grofija.

Sredi 9.st. je ob Blatnem jezeru knez Pribina ustanovil kneževino Spodnjo Panonijo. Središče je bil Blatenski ______.

Uvedla sta slovansko bogoslužje, sestavila sta črkopis – ______, prevajala sta verske knjige, izobraževala slovanske duhovnike.

Description

Kako je poraz proti Avarom v letu 743 KK vplival na Karantance? Preverite svoje znanje o izgubi samostojnosti, vlogi Bavarcev in Frankov ter uvajanju fevdalizma v tem kvizu.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

History
10 questions
History
HeavenlyStarfish avatar
HeavenlyStarfish
History of Physical Therapy in 1920s
17 questions
History of Translation Theory and Methods
10 questions
History of St. Valentine's Day
11 questions