Koreanong Titulo at Salita Quiz

ThriftyOnyx1925 avatar
ThriftyOnyx1925
·

Start Quiz

Study Flashcards

52 Questions

Ano ang isa sa mga layunin ng teorya ng Formal Equivalence?

Panatilihin ang anyo at nilalaman ng orihinal na teksto.

Ano ang ibig sabihin ng Dynamic Equivalence?

Pagsasalin ng orihinal na teksto sa ibang wika.

Ano ang ibig sabihin ng Domestication sa teorya ng pagsasalin?

Pagpapalapit sa orihinal na teksto sa target culture.

Alin sa mga sumusunod ang pinakatama?

Ang COVID-19 virus ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at sipon ng isang taong may sakit

Ano ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 virus?

Regular na paghuhugas ng kamay

Sino ang mas malamang na magkaroon ng malubhang sakit dahil sa COVID-19?

Mga matatanda at mga mayroong iba't ibang sakit

Ano ang ibig sabihin ng respiratory etiquette?

Pagtakip ng bibig at ilong gamit ang kamay kapag umuubo o bumabahing

Ano ang tinatawag na dynamic equivalence sa pagsasalin ng teksto?

Ang pagsasalin ng kahulugan ng orihinal na teksto sa ibang wika

Ano ang ibig sabihin ng semantic translation sa pagsasalin ng teksto?

Ang pagsasalin ng kahulugan ng orihinal na teksto sa ibang wika

Ano ang tinatawag na domestikasyon sa pagsasalin ng teksto?

Ang paglapit at pag-aayos ng teksto sa kultura ng mga mambabasa

Ano ang ibig sabihin ng foreignization sa pagsasalin ng teksto?

Ang pagpapanatili ng mga terminong kultural ng orihinal na teksto sa ibang wika

Ano ang tawag sa "crown prince" sa wikang Koreano?

Wangseja

Ano ang ibig sabihin ng 'Sejajeoha' sa wikang Koreano?

Your Royal Highness

Ano ang pagsasalin sa Filipino ng 'Wangseja/Seja'?

Mahal na Prinsipe

Ano ang ibig sabihin ng Teoryang Skopos?

Layunin

Ano ang kahulugan ng pagsasalin?

Pagpapalitan ng mga salita sa ibang wika

Ano ang layunin ng pagsasalin?

Makapag-ambag sa pag-unlad ng iba't ibang wika

Sino ang dapat taglayin ng tagasalin sa pagsasalin?

Mga katangiang dapat taglayin ng tagasalin

Ano ang ibig sabihin ng salin?

Pagsasalin ng isang mensahe sa isang wika ng gayon ding mensahe ng ibang wika

Ano ang ibig sabihin ng 'traduttore, traditore'?

Tagasalin, taksil

Ano ang ibig sabihin ng 'SL → TL'?

Mula sa simulaang lengguwahe tungo sa tunguhang lengguwahe

Ano ang ibig sabihin ng 'Doctrina Cristiana'?

Ang unang aklat na nailimbag sa Pilipinas

Ano ang kahulugan ng pagsasaling pampanitikan?

Paglikha ng mga salin ng mga akda ng mga manunulat

Ano ang ibig sabihin ng 'tagasalin'?

Isang tunay na mananaliksik, manunuri, at malikhaing manunulat

Ano ang tatlong katangiang dapat taglayin ng isang mahusay na salin?

Malinaw, wasto, at natural

Ano ang mga karapatan at tungkulin ng mga tagasalin?

Tagapag-ugnay ng orihinal na akda at mga mambabasa

Ano ang ibig sabihin ng pagsasalin?

Pag-uulit ng mensahe

Ano ang layunin ng pagsasalin?

Makapaghatid ng mensahe

Ano ang ibig sabihin ng 'tagasalin'?

Isang tao na gumagawa ng salin

Ano ang mga karapatan at tungkulin ng mga tagasalin?

Magkaroon ng malayang pagpili ng salin

Ano ang ibig sabihin ng 'SL → TL'?

Source Language to Target Language

Ano ang ibig sabihin ng Domestication sa teorya ng pagsasalin?

Pagbabago ng estilo

Ano ang ibig sabihin ng Dynamic Equivalence?

Pag-aangkop ng mensahe

Ano ang ibig sabihin ng semantic translation sa pagsasalin ng teksto?

Pag-aangkop ng mensahe

Ano ang ibig sabihin ng 'Doctrina Cristiana'?

Isang aklat tungkol sa doktrina ng Kristiyanismo

Ano ang ibig sabihin ng 'traduttore, traditore'?

Ang pagsasalin ay hindi perpekto

Ano ang ibig sabihin ng pagsasaling teknikal?

Pagsasalin ng mga tekstong siyentipiko at teknikal

Ano ang isa sa mga layunin ng pagsasaling teknikal?

Maglahad ng mahahalagang impormasyon nang madali, maayos, at epektibo

Ano ang ibig sabihin ng 'traduttore, traditore'?

Tagasalin, taksil

Ano ang ibig sabihin ng 'Doctrina Cristiana'?

Isang aklat na salin ng mga pangunahing dasal at tuntunin ng Simbahang Katolika

Ano ang ibig sabihin ng 'SL → TL'?

Simulaang lengguwahe tungo sa tunguhang lengguwahe

Ano ang ibig sabihin ng 'Sejajeoha' sa wikang Koreano?

Tagasalin

Ano ang pagsasalin sa Filipino ng 'Wangseja/Seja'?

Prinsipe

Ano ang ibig sabihin ng 'tagasalin'?

Isang tao na nagpapalit ng isang nakasulat na mensahe sa ibang wika

Ano ang ibig sabihin ng 'salin'?

Paglalapat ng salita para sa salitang nasa ibang wika

Ano ang ibig sabihin ng 'foreignization' sa pagsasalin ng teksto?

Pagpapanatili ng mga salitang nasa ibang wika

Ano ang mga katangian ng tekstong pampanitikan?

Nagpapahayag ng damdamin, bukas sa iba't ibang interpretasyon, nakatuon sa anyo at nilalaman, hindi kumukupas at para sa kahit sinong mambabasa, may tendensiyang tumaliwas sa mga tuntuning pangwika

Ano ang ibig sabihin ng pagsasalin?

Ang pagsasalin ay ang paglilipat ng isang teksto mula sa isang wika patungo sa ibang wika

Ano ang ibig sabihin ng tagasalin?

Ang tagasalin ay isang tunay na mananaliksik, manunuri, at malikhaing manunulat

Ano ang mga kasanayan na dapat taglayin ng tagasalin sa pagsasalin ng teksto?

Kasanayan sa pagkakaintindi ng teksto, kasanayan sa pananaliksik, kasanayan sa pagsulat

Ano ang mga karapatan at tungkulin ng mga tagasalin?

Ang mga tagasalin ay may karapatang maging awtor ng kanilang mga salin, at tungkulin nilang igalang ang orihinal na teksto at iwasan ang mga pagbabago

Ano ang mga katangiang dapat taglayin ng isang mahusay na salin?

Malinaw, wasto, natural ang daloy, at tugma sa tono ng orihinal na teksto

Study Notes

Teorya ng Pagsasalin

 • Ang isa sa mga layunin ng teorya ng Formal Equivalence ay ang pagpapanatili ng eksaktong kahulugan ng orihinal na teksto.
 • Ang Dynamic Equivalence ay ang pagpapalitan ng kahulugan ng teksto batay sa konteksto at kulturang pinanggalingan.
 • Ang Domestication sa teorya ng pagsasalin ay ang pagpapalitan ng teksto sa paraang makakapapasok sa kultura ng target audience.

Mga Konsepto sa Pagsasalin

 • Ang semantic translation sa pagsasalin ng teksto ay ang pagpapalitan ng kahulugan ng mga salita at parirala sa paraang makakapapasok sa kultura ng target audience.
 • Ang foreignization sa pagsasalin ng teksto ay ang pagpapalitan ng teksto sa paraang makakapapasok sa kultura ng pinanggalingan.
 • Ang 'SL → TL' ay ang prosesong pagsasalin ng teksto mula sa source language (SL) patungong target language (TL).

Mga Terminolohiya sa Pagsasalin

 • Ang 'tagasalin' ay ang tao na nagpapalitan ng teksto mula sa isang wika patungong sa ibang wika.
 • Ang 'salin' ay ang prosesong pagsasalin ng teksto mula sa isang wika patungong sa ibang wika.
 • Ang 'traduttore, traditore' ay ang pariralang Italyano na nagpapahiwatig na ang pagpapalitan ng teksto ay dapat gawin ng may pag-iingat ng kahulugan ng orihinal na teksto.

Mga Karapatan at Tungkulin ng mga Tagasalin

 • Ang mga karapatan at tungkulin ng mga tagasalin ay kabilang ang pagpapalitan ng teksto sa paraang makakapapasok sa kultura ng target audience at pagpapahiwatig ng kahulugan ng orihinal na teksto.

Mga Katangian ng Tekstong Pampanitikan

 • Ang mga katangian ng tekstong pampanitikan ay kabilang ang mga elemento ng kultura, kasaysayan, at konteksto ng pinanggalingan ng teksto.

COVID-19

 • Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 virus ay ang pagpapalitan ng mga gawain at pagaralan ng mga protocols sa paghahanda ng pandemya.
 • Ang mga taong may malubhang sakit ay mas malamang na magkaroon ng malubhang epekto ng COVID-19.

Kamusta ka? Subukan ang aming quiz tungkol sa mga titulong Koreano at mga salitang nauugnay sa kultura at sining ng Korea. Matuto at mag-enjoy habang natutuklasan ang mga salitang tulad ng "Wangseja/Seja" at "Sejajeoha". Ibigay ang iyong pinakamahusay na sagot at patunayan na ikaw ay isang

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Translation Theory Quiz
5 questions

Translation Theory Quiz

LuxuriousEternity avatar
LuxuriousEternity
History of Translation Theory and Methods
10 questions
Socio-Political Translation Theory Test
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser