Translation Theory and Equivalence of Thought

OptimalPrehnite avatar
OptimalPrehnite
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ano ang kahulugan ng pagsasaling-wika batay sa pahayag ni Salipan (1995)?

Pagtatangkang halinhan ang mensahe sa isang wika at isalin sa ibang wika

Ay ayon kay Tanawan et.al. (2003), saan laging kasangkot sa proseso ng pagsasalin?

Dalawang bihasa sa wika na pinag-uusapan

Ano ang kahulugan ng translation base sa pahayag ni Rabin (1958)?

Isang proseso kung saan ang isang pahayag ay iniisip at ipinapahayag sa ibang wika

Ano ang ibig sabihin ng 'translatio' na salita mula sa wikang Latin, ayon kay Batnag et.al. (2009)?

Pagsalin

Ano ang itinuturing na pagsasaling-wika base sa mga eksperto?

Isa ring sining at/o agham

Sino ang dapat na bihasa sa dalawang wika para maisagawa nang wasto ang pagsasalin ayon sa pag-aaral?

Ang tagapagsalin

Ano ang ibig sabihin ng 'metaphrasis' batay sa wikang Griyego?

'Metaphrase' o 'salita-sa-salitang pagsasalin'

Ano ang layunin ng pagsasaling-wika batay sa aklat ni Tanawan et.al. (2003)?

'Convey' o ilipat ang mensahe sa ibang wika

'Ano ang layunin ng pagsasalin basa sa pananaw ni Santiago (2003)?'

'Ibigay ang parehong kahulugan ng dati nang pahayag'

'Ano ang pangunahing tungkulin ng tagapagsalin pagdating sa pagsasalin?'

'To faithfully convey the message in another language'

This quiz explores the concept of translation as discussed by Savory and Batnag, focusing on the idea of equivalence of thought behind verbal expressions. It delves into the importance of understanding the message within a statement for effective translation.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Koreanong Titulo at Salita Quiz
52 questions
Socio-Political Translation Theory Test
10 questions
Translation Theory Quiz
5 questions

Translation Theory Quiz

HonorableAntagonist avatar
HonorableAntagonist
Use Quizgecko on...
Browser
Browser