Intraspecific Interactions in Ecology

DesirableSwan avatar
DesirableSwan
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Wat is intraspecifieke concurrentie?

Concurrentie tussen individuen van dezelfde soort om hulpbronnen.

Wat zijn enkele voorbeelden van hulpbronnen waar intraspecifieke concurrentie om kan draaien?

Voedsel, partners, nestplaatsen, territorium en nakomelingen.

Wat is het verschil tussen directe en indirecte intraspecifieke concurrentie?

Directe concurrentie is fysiek, terwijl indirecte concurrentie niet fysiek is.

Wat zijn voordelen van coöperatie tussen soortgenoten?

Meer kans op succesvolle jacht, ontdekken van voedselbronnen, bescherming tegen predatoren.

Hoe kunnen organismen door samen te werken hun nakomelingen beschermen?

Door predatoren af te weren en bescherming te bieden.

Waarom kan coöperatie een effectieve strategie zijn tegen predatoren?

Het kan predatoren in de war brengen en de groep bescherming bieden.

Welke voordelen biedt samenwerking bij het verdedigen of overnemen van territorium?

Efficiëntere manier van voedselverzameling en bescherming van soortgenoten

Welke nadelen zijn er verbonden aan samenwerking?

Groter risico op doorgeven van ziekteverwekkers, meer kans op bedrog, bastaards en agressie

Wat is broedzorg?

Een vorm van samenwerking waarbij eengezinsgroepen veel tijd en energie investeren in hun nakomelingen

Hoe staan troepen leeuwen in voor de zorg van de nakomelingen?

Met meerdere soortgenoten samen

Wat is de meest intense vorm van coöperatie en bij welke organismen zien we dit?

Bij sociale insecten zoals bijen, waarbij één koningin instaat voor voortplanting

Wat bepaalt de groepsgrootte, duur en intensiteit van samenwerking?

Dit is erg afhankelijk van de soort

Learn about negative and positive intraspecific interactions, competition, and cooperation among individuals of the same species in a shared habitat. Understand how population density and resource availability affect these interactions.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser