Intraspecific Interactions in Ecology

DesirableSwan avatar
DesirableSwan
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Hoe hoger de populatiedichtheid, hoe intenser de intraspecifieke ______

concurrentie

Intraspecifieke concurrentie draait vaak om voedsel, partners, nestplaatsen, territorium en ______

nakomelingen

Naast directe intraspecifieke concurrentie is er ook indirecte ______

concurrentie

Door samen te werken zijn organismen beter in staat zich te beschermen tegen predatoren of concurrerende soorten, waardoor de ______ in de groep meer kans hebben op bescherming en verzorging

nakomelingen

Predatoren die samen jagen, hebben meer kans op een succesvolle ______

vangst

Samenwerken kan ook een goede strategie zijn om een aanval van predatoren af te slaan door ze in de ______ te brengen

war

Ook een territorium verdedigen of overnemen lukt beter met een grote samenwerkende ______.

groep

Samenwerking heeft energetische voordelen op, maar heeft ook ______.

nadelen

Door de efficiëntere manier van voedselverzameling zal de populatie sneller kunnen toenemen, met meer ______ als gevolg.

concurrentie

Het risico op het doorgeven van ziekteverwekkers is ______ bij samenwerking.

groter

Sommige soorten, zoals zwanen, vormen eengezinsgroepen, die veel tijd en energie investeren in hun ______.

nakomelingen

De meest intense vorm van coöperatie zien we bij sociale ______, zoals bijen.

insecten

Learn about negative and positive intraspecific interactions, competition, and cooperation among individuals of the same species in an ecosystem. Explore how population density and resource availability influence the intensity of intraspecific competition.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser