Ekonomikong Globalisasyon at IMF

UnforgettableIndigo avatar
UnforgettableIndigo
·

Start Quiz

Study Flashcards

7 Questions

Saan nagmumula ang kontrol sa produksyon at pamamahagi ng yaman sa sistemang sosyalismo?

Publiko o gobyerno

Ano ang dominenteng sistemang pang-ekonomiya sa Estados Unidos at iba pang bansang kanluranin?

Capitalism

Ano ang layunin ng sosyalismo sa pamamagitan ng isang sentralisadong plano?

Magkaruon ng makatarungan at pantay-pantay na lipunan

Anong yugto na tayo ayon sa teksto sa kasalukuyan?

Information Revolution

Sino ang may-ari ng lahat ng likas na yaman at paraan ng produksyon sa sistemang kapitalismo?

Pribadong indibidwal

Ano ang tawag sa sistemang pang-ekonomiya kung saan ang lahat ng kagamitan sa produksyon ay pag-aari ng publiko o gobyerno?

Socialism

Ano ang pangunahing layunin ng kapitalismo sa ekonomiya?

Palakihin ang kita at kompetisyon

Alamin ang kaugnayan ng Ekonomikong Globalisasyon sa IMF at ang papel nito sa ekonomiya ng mga bansa. Matuto kung paano nakaaapekto ang pagpapahiram ng pera mula sa IMF sa ekonomiya ng isang bansa.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser