Agastusin at Ekonomiyang Ikaapat na Modelo

ExhilaratingVuvuzela avatar
ExhilaratingVuvuzela
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Ang pamahalaan ay lumalahok sa sistema ng ________.

pamilihan

Ang pamahalaan ay kabilang sa politikal na ________.

sektor

Ang ikaapat na modelo ay tatalakayin sa susunod na ________.

pahina

Ang naunang dalawang sektor ay ang sambahayan at ang ________-kalakal.

bahay

Ang kita mula sa buwis ay tinatawag na ________ ________.

public revenue

Ang pagbabayad ng buwis ay takdang gawain ng sambahayan at ________-kalakal sa isang ________.

bahay, pamilihan

Upang maging matatag ang ekonomiya, mahalagang makalikha ng positibong motibasyon ang mga gawain ng ______.

pamahalaan

Ang paglago ng pambansang ekonomiya ay may tatlong pinagbabatayan: una, ang pagtaas ng produksiyon ikalawa, ang produktibidad ng ______; at ikatlo, ang produktibidad ng mga gawain ng pamahalaan.

pamumuhunan

Mahalagang maihatid ang mga pampublikong paglilingkod na ipinangakong isasakatuparan sa pagsingil ng ______.

buwis

Hangad ng bawat sektor na makita ang kinahinatnan ng kanilang pagbabayad ng ______.

buwis

Sa pagsingil ng buwis, mahalagang hindi mabawasan ang produktibidad ng bawat ______.

sektor

Hindi rin dapat makipagkompetensiya ang pamahalaan sa pamumuhunan ng pribadong ______.

bahay-kalakal

Matuto tungkol sa konsepto ng agastusin at ekonomiyang ikaapat na modelo kung saan ang pamahalaan ay may partisipasyon sa sistema ng pamilihan. Alamin kung paano nakaaapekto ang gampanin ng pamahalaan sa ekonomiya at kung ano ang implikasyon nito.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser