Araling Panlipunan: Ekonominikong Kaunlaran

EngagingPiano avatar
EngagingPiano
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Ano ang kahulugan ng pag-unlad ayon kay Feliciano Fajardo?

Ang pagbabago mula sa mababa tungo sa mataas ng antas ng pamumuhay.

Anong konsepto ang pinag-uusapan ni Amartya Sen?

Matatamo ang kaunlaran kung mapapaunlad ang yaman ng buhay ng tao kaysa yaman ng ekonomiya nito.

Ano ang pagkakaiba ng tradisyunal at makabagong pananaw?

Ang tradisyunal ay nagbibigay diin sa yaman ng ekonomiya, samantalang ang makabagong ay nagbibigay diin sa yaman ng buhay ng tao.

Ano ang mga palatandaan ng kaunlaran?

Kapital, yaman ng buhay ng tao, likas na yaman, teknolohiya at inobasyon.

Ano ang konsepto ng Millennium Development Goals (MDGs)?

Isang programa para sa pagpapaunlad ng mundo hanggang 2015.

Ano ang pagkakaiba ng pag-unlad at pagsulong ayon kay Feliciano Fajardo?

Ang pag-unlad ay tumuturo sa pagpapaunlad ng buhay ng tao, samantalang ang pagsulong ay tumuturo sa pagpapaunlad ng ekonomiya.

Alamin ang mga konsepto at kahulugan ng pambansang kaunlaran sa araling panlipunan. Tingnan ang mga teorya ng mga eksperto tulad ni Feliciano Fajardo, Todaro at Smith. Paano makakamit ang pag-unlad sa isang bansa?

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser