Eğitim ve Eğitim Psikolojisi Tarihi

RedeemingCaesura avatar
By RedeemingCaesura

Quiz

Flashcards

14 Questions

Eğitim psikolojisinin gelişmesinde felsefeyle ilgilenen düşünürlerin etkisi ne olmuştur?

Rönesans sonrasında eğitimde hangi türden gelişmeler yaşanmıştır?

Hangi düşünür eğitime ilişkin önemli psikolojik ögeler içeren görüşleriyle bilinmektedir?

Herbart'ın düşünceleri hangi konuda özellikle vurgulamıştır?

'Felsefecilerle eğitimciler, öğretme ve öğrenme sürecinin niteliğini geliştirmeye yönelik çabalarını sürdürürken' ayrıca hangi bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuştur?

'Eğitimin bir bilim olarak gelişmesine başlangıçta felsefeyle ilgilenen düşünürlerin önemli katkıları olmuştur.' cümlesi ne anlatmaktadır?

Eğitim psikolojisi alanında çalışan bir bilim insanı ne yapmayı amaçlar?

Eğitim psikolojisinin kurucusu olarak kabul edilen isim kimdir?

Eğitim psikolojisi ile ilgili ilk deneysel çalışmaları başlatan kişi kimdir?

Eğitim psikolojisi, hangi iki disiplinin etkileşimiyle temelleri atılmıştır?

'Eğitim psikolojisi, insanların gelişim özelliklerini ve öğrenme ilkelerini inceleyerek eğitim ortamlarını etkili bir biçimde düzenlemeyi ve öğretme yoluyla öğrenmeyi verimli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaç edinen uygulamalı bir bilim dalı.' Yukarıdaki tanım hangi bakış açısından yapılmıştır?

Eğitim psikolojisinin en son yönelimleri neyi göstermektedir?

Kimilerine göre eğitim psikolojisinin ayrı bir disiplin olmadığı, ancak psikolojinin bulgularının sınıftaki öğretme-öğrenme etkinliklerine uygulanmasından ibaret olduğu görüşüne karşı çıkanlar neyi savunmaktadır?

'...eğitimin gerçekleştiği tüm ortamlar, öğretme-öğrenme sürecinin etkililiğini artırabilme amacıyla doğal bir laboratuvar gibi kullanılabilmektedir.' Yukarıdaki ifade hangi konuya işaret etmektedir?

Description

Eğitimin bilim olarak gelişimini anlamak için eğitimin tarihine ve eğitim psikolojisinin evrimine odaklanan bir quiz.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free