Chemistry Quiz: Denitrification, Hydrolysis, Sulfates, Methanification

RegalGnome avatar
RegalGnome
·

Start Quiz

Study Flashcards

13 Questions

რა არის ჰეპტონის პროდუქტები?

ნივთიერი ჰიდროლიზის პროდუქტები

დო მონო 366. სულფატ ნაერ?

CH3OH

CH4 367. რო

Denitrification

რომელი იონი განაპირობებს წყლის ტუტიანობას?

HCO3-

რომელი წყალები იქნება ყველაზე მტკნარი?

მდინარი

როგორ იცვლება წყალმცენარეების მონაწილეო 7 pH- 7.5 pH?

6.5 pH-7.5 pH

ოკო 2- P(HCO3)3- ო3- - ო4- ო6- ო8- ო10-

ო3-

რომელი მით არ არის წყლის ხსნადობის მეტი ძალა?

25 მ/ლ-ის კონცენტრაცია

CO2- 197. 25°C- , CO2- P2O74 , , CO2- ?

45 mg/L

77, CO2- P2O74. 77, P2O74 .

77, Cl

რომელ ნიტრ᐀ში არ გახურდება სიმშრალის შეგრძნება?

NH3

SO2- ს հավեսական ստեղծւմը է?

200 մր/ք.մ.

CO- ოოო ԲԱ?

CO

Study Notes

ჰეპტონის პროდუქტები

  • დომონო 366-ს სულფატი ნაერი
  • CH4 367-ს რომელი იონი განაპირობებს წყლის ტუტიანობას

წყლის ტუტიანობა

  • წყალები რომელი იქნება ყველაზე მტკნარი
  • წყალმცენარეების მონაწილეო 7 pH- 7.5 pH-ში იცვლება

წყლის ხსნადობა

  • ოკო 2- P(HCO3)3- ო3- ო4- ო6- ო8- ო10-ს ხსნადობა
  • რომელი მით არ არის წყლის ხსნადობის მეტი ძალა

ნიტრატები

  • რომელ ნიტრატში არ გახურდება სიმშრალის შეგრძნება
  • SO2-ს ჰავესაკან სტეგჟუმი ე

CO2-ს ხსნადობა

  • CO2-197-ში 25°C-ში ხსნადობა
  • CO2- P2O74-ში 77-ში ხსნადობა

Test your knowledge on denitrification, hydrolysis, sulfates reactions, and methanification related to chemistry. Questions include identifying products of incomplete hydrolysis, reactions with sulfates, conditions for methane production, and the term used for ammonification.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Class 12 CBSE Chemistry Handwritten Notes Quiz
8 questions
Chemistry
50 questions

Chemistry

TougherCuboFuturism avatar
TougherCuboFuturism
Use Quizgecko on...
Browser
Browser