Antas ng Pilipino Quiz

BetterKnownHeisenberg avatar
BetterKnownHeisenberg
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ano ang tawag sa mga Pilipinong ipinanganak sa Espanya?

Peninsulares

Sino ang mga nasa pinakamababang antas/posisyon sa lipunan?

Indio

Ano ang tawag sa mga anak ng Pilipino at Espanyol?

Mestizo

Saang larangan nag-aaral ang mga babae sa Colegio de Santa Potenciana?

Beaterio

Sinu-sino ang malayang nakikilahok sa mga gawain sa pangangalakal?

Mga kababaihan

Ano ang pangunahing tungkulin na inaasahan sa mga babae ayon sa tekstong binigay?

Mangalaga ng bata

Ano ang inaasahan sa mga lalaki ayon sa tekstong binigay?

Magtayo ng negosyo

Ano ang nilalaman ng 'Doctrina Christiana', ang unang aklat para sa kababaihan sa Pilipinas?

Musika at pagsunod sa magandang-asal

Ano ang pangunahing kalakal na dala ng Galyon mula Maynila patungong Acapulco, Mexico?

Porcelein

Ano ang pangunahing layunin ng Kalakalang Galyon ng Espanya?

Makipagkalakalan sa Mexico

Test your knowledge on the different social classes in the Philippines during the Spanish colonial period, such as Peninsulares, Insulares, Principalia, Inquilino, and Karaniwang Tao. Learn about their roles and positions in society.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser