The Dark Side of the Moon

ProactiveTuba avatar
ProactiveTuba
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Per què no podem veure mai una meitat de la Lluna des de sobre la Terra?

Perquè la força de la gravetat de la Terra ha capturat la rotació de la Lluna.

Què va fer la sonda xinesa Chang’e 4 l'any 2019?

Va enviar moltes dades del terreny a la Terra.

Per què és tan desconeguda la cara oculta de la Lluna?

Perquè fins fa seixanta-cinc anys no hi havia hagut cap nau exploradora enviada a aquesta zona.

Què significa que la Lluna està 'sincronitzada' amb la Terra?

La Lluna gira al mateix ritme que la Terra.

Què va ser especial de l'aterratge de la sonda xinesa Chang’e 4?

Va ser el primer aterratge d'una nau espacial en la cara oculta de la Lluna.

Study Notes

La Lluna i la seva Cara Oculta

  • La Terra només pot veure una cara de la Lluna, ja que la Lluna està "sincronitzada" amb la Terra, és a dir, la seva òrbita de rotació al voltant de la Terra és igual al temps que triga a completar una volta sobre si mateixa.

La Missió Chang'e 4

  • La sonda xinesa Chang'e 4 es va estavellar a la cara oculta de la Lluna l'any 2019.
  • Aquesta va ser la primera vegada que una nau espacial aterria a la cara oculta de la Lluna.

La Cara Oculta de la Lluna

  • La cara oculta de la Lluna és tan desconeguda perquè sempre està allunyada de la Terra.
  • No és possible veure la meitat de la Lluna des de la Terra perquè la Lluna està sincronitzada amb el nostre planeta.

Descobreix com la Lluna està sincronitzada amb la Terra i per què només podem veure una meitat del satèl·lit. Aprofundeix en la gravetat i rotació del nostre planeta i com afecta a la nostra visió de la Lluna.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

The Moon Quiz
5 questions

The Moon Quiz

GiftedJustice avatar
GiftedJustice
Moon Phases and Astronomy
10 questions

Moon Phases and Astronomy

AstoundedMossAgate2289 avatar
AstoundedMossAgate2289
Use Quizgecko on...
Browser
Browser