Tax Base Calculation Based on Property Area and Location Index

EncouragingHappiness avatar
EncouragingHappiness
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Qui és considerat un obligat tributari segons l'impost sobre els rendiments arrendataris?

Qui obtingui les rendes derivades del lloguer d'un bé immoble, ja sigui en virtut d'un títol de propietat o d'un dret real d'ús, o en virtut d'un sotsarrendament.

Quina és la base de tributació de l'impost sobre els rendiments arrendataris?

La suma de les rendes efectivament acreditades per l'obligat tributari durant el període impositiu.

Com es determina la quota tributària de l'impost sobre els rendiments arrendataris?

Resulta d'aplicar a la base de tributació el tipus de gravamen.

Quin és el rang del tipus de gravamen de l'impost sobre els rendiments arrendataris?

Pot oscil·lar entre un mínim d'un 0,1% i un màxim del 4% i ha de ser aprovat per cada comú mitjançant ordinació.

Quin és el període impositiu de l'impost?

El període impositiu de l’impost és anual.

Quin és el fet generador de l'impost sobre la construcció?

El fet generador de l’impost és la realització, dins del terme de la parròquia, d’edificacions de nova planta o bé d’obres d’ampliació d’edificacions existents.

Qui és l'obligat tributari de l'impost sobre la construcció?

És obligat tributari de l’impost la persona, física o jurídica, que sol·licita la llicència de construcció o ampliació de l’edifici.

Quina és l'alíquota de l'Impost de Propietat a la Massana?

0,68 €/m2 edificat

Què determina la base de tributació?

Els metres quadrats de la superfície d'explotació ponderada per un Índex de localització

Què és la superfície d'explotació en el cas d'activitat d'explotació d'habitatges d'ús turístic?

La superfície de cadascun dels habitatges d'ús turístic objecte d'aquesta explotació, expressada en metres quadrats

En quins casos només es pot prendre en compte el 40% de la superfície d'explotació?

Superfície no construïda o descoberta dedicada al dipòsit de matèries primeres o productes de qualsevol classe; Superfície ocupada per vials, jardins, zones de seguretat, etc.; Superfície construïda o coberta dels magatzems i dipòsits de tots tipus

Què és l'Índex de localització en la determinació de la base de tributació?

Un valor entre 0,5 i 2

Study Notes

Impost sobre els rendiments arrendataris

 • És considerat un obligat tributari l'arrendatari o les parts interessades en el contracte d'arrendament.
 • La base de tributació és el rendiment brut obtingut per l'arrendatari.
 • La quota tributària es determina aplicant el tipus de gravamen sobre la base de tributació.
 • El rang del tipus de gravamen és del 19% al 23%.

Periode impositiu

 • El període impositiu és l'any natural.

Impost sobre la construcció

 • El fet generador de l'impost és la construcció d'un edifici o obra.
 • L'obligat tributari és el promotor o constructor de l'obra.

Impost de Propietat

 • L'alíquota de l'Impost de Propietat a la Massana és del 0,45% anual.
 • La base de tributació es determina pel valor del bé immoble.

Superfície d'explotació

 • En el cas d'activitat d'explotació d'habitatges d'ús turístic, la superfície d'explotació és la destinada a l'activitat turística.
 • Només es pot prendre en compte el 40% de la superfície d'explotació quan es tracta d'habitatges d'ús turístic amb fins residencials.

Índex de localització

 • L'Índex de localització és un factor que determina la base de tributació i s'aplica segons la localització del bé immoble.

This quiz covers the determination of tax base according to the square meters of the exploitation area weighted by a Location Index (between 0.5 and 2), with a maximum of 5 categories. It also includes the calculation of the exploitation area for activities such as tourist use housing (HUT).

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Sweetened Beverages Tax Quiz
5 questions

Sweetened Beverages Tax Quiz

CredibleRhodochrosite avatar
CredibleRhodochrosite
Tax Base and Mill Rate Concepts
36 questions
Rentas Irregulares en la Base Imponible
7 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser