Subdisciplines of Philosophy

WonOakland avatar
By WonOakland

Quiz

Flashcards

20 Questions

Czym zajmuje się ontologia?

Czym zajmuje się epistemologia?

Co bada estetyka oprócz piękna?

Czym zajmuje się etyka?

Dlaczego logika jest organonem filozofii?

Czym jest arete według Homera?

Według Hezjoda, czym jest arete?

Co to jest refleksyjność radykalna?

Jakiej wolnej woli dotyczy model Boga?

Zgodnie z jakim twierdzeniem Markiz de Sade kwestionuje moralność?

Jak Judith Butler definiuje performatywność płci?

Co według Karen Barad generują infra-akcje?

W jaki sposób Renata Ziemińska próbuje ukazać model binarny płci?

W jaki sposób posthumanizm sprowadza ludzkość?

Czym jest antropocentryzm i dlaczego jest krytykowany?

Jak Kartezjusz rozumiał człowieka z punktu widzenia dualistycznego?

Który filozof opisywał człowieka poprzez nauki przyrodnicze i kulturalistycznie?

Jak Marleau-Ponty opisuje ciało jako przedmiot?

Z jakiej perspektywy opisywane jest ciało w kontekście 'perspektywy 3 osoby'?

Co to jest dualistyczne rozumienie ciała według Kant'a?

Description

Explore the subdisciplines of philosophy including ontology, epistemology, aesthetics, and ethics. Ontology focuses on the nature of reality and existence, epistemology examines the nature of knowledge, aesthetics deals with the nature of beauty and art, while ethics explores moral principles and values.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Quiz
10 questions
Quiz
DelightedVulture avatar
DelightedVulture
Assumptions and Domains Quiz
10 questions
Assumptions and Domains Quiz
TemptingJudgment2809 avatar
TemptingJudgment2809