Pagsasaling-wika sa Filipino: Regalado Daquiz

HealthfulConflict avatar
HealthfulConflict
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ano ang dapat taglayin ng isang tagapagsalin sa pagsasalin ng wika?

Kaalaman sa wika, gramatika, pampanitikan, at kultura

Ano ang dapat gawin upang maging totoo sa diwa ng orihinal na teksto?

Rebisyon

Ano ang unang hakbang sa pagsasalin-wika?

Unang pagsasalin

Ano ang layunin ng pagsasalin-wika?

Magbukas ng mas malalim na antas ng komunikasyon

Ano ang bahagi ng ugnayan ng mga tao na binibigyang-diin ng pagsasalin-wika?

Magbuklod sa mas makabuluhang komunikasyon at mag-ambag sa mataas na antas ng pang-unawa at pagtutulungan

Ano ang mga katangiang dapat taglayin ng isang tagapagsalin sa pagsasalin ng wika?

Kaalaman sa Wika, Gramatika, Pampanitikan, Kultura

Ano ang ibig sabihin ng 'Unang Pagsasalin' sa gabay sa pagsasaling-wika?

Isagawa ang unang pagsasalin na nakatuon sa diwa at hindi sa salita.

Ano ang dapat gawin sa pagsasalin upang maging totoo sa diwa ng orihinal na teksto?

Suriin at rebisahin ang salin upang maging totoo sa diwa ng orihinal.

Ano ang layunin ng pagsasalin-wika ayon sa teksto?

Ang pagsasalin-wika ay nagbubukas ng mas malalim na antas ng komunikasyon sa pamamagitan ng pag-unawa sa konteksto, pagharap sa mga hamon, at paggamit ng kasangkapan.

Ano ang bahagi ng ugnayan ng mga tao na binibigyang-diin ng pagsasalin-wika?

Pagsasalin-wika

Test your knowledge about the fundamentals and history of translation and interpreting in the Filipino context with this quiz on Pagsasaling-wika sa Filipino: Regalado Daquiz.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Filipino in Academic Fields Quiz
3 questions

Filipino in Academic Fields Quiz

StraightforwardJadeite3146 avatar
StraightforwardJadeite3146
Paano Maunawaan ang Konsepto ng Komunidad?
5 questions
Tamang Pagbaybay ng "Varicose Veins
4 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser