Paano Maunawaan ang Pisikal Activity Pyramid?

HardyDiopside avatar
HardyDiopside
·

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

Ano ang ibig sabihin ng pisikal activity pyramid?

Isang piramide na nagpapakita ng mga aktibidad na kailangang gawin sa isang araw

Ano ang pangunahing layunin ng pisikal activity pyramid?

Magbigay ng gabay para sa tamang pisikal na aktibidad

Ano ang ibig sabihin ng mga aktibidad na matumal sa pisikal activity pyramid?

Aktibidad na hindi gaanong nakakapagod tulad ng paglalakad

Ang quiz na ito ay naglalayong suriin ang iyong kaalaman tungkol sa pisikal activity pyramid. Matutuklasan mo ang kahulugan ng pisikal activity pyramid, ang pangunahing layunin nito, at ang mga aktibidad na itinuturing na matumal sa pyramid. Ito ay isang multiple choice test na magbibigay sa iyo ng pagkakataon na maip

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser