Normative Problems and Philosophical Solutions

Adamamor095 avatar
By Adamamor095

Quiz

Flashcards

60 Questions

Filosofie wordt beschouwd als de moederwet waaruit andere wetten zijn gegroeid of op onderbouwd zijn?

De metafysica onderzoekt de werkelijkheid zoals gegeven uit zintuiglijke waarneming, maar gaat ook op zoek naar het wezen van de werkelijkheid en wat erachter zit?

Esthetica is een tak van filosofie die zich bezighoudt met wetenschappelijke waarneming en kennis?

Ethiek en moraalfilosofie gaan over goede daden, terwijl rechtsfilosofie zich richt op goede wetten?

Mag een politicus volgens de tekst verkeerswetten overtreden?

Mag het plegen van abortus volgens de tekst worden beschouwd als een ongerelateerd normatief probleem?

Geloof kan een bron van ethiek zijn, maar telt niet als argumentatie voor morele beslissingen.

Bij het rechtvaardigen, aanvaarden of verwerpen van normatieve oordelen wordt de feitelijke toestand gebruikt als argument.

Volgens de juridische kader dekt alle normatieve problemen.

De rationele benadering van normatieve problemen omvat logische argumenten en wetenschappelijke feiten.

In België is seks tussen broer en zus geen probleem volgens de tekst.

Het helpen van een kind dat aan het verdrinken is, wordt in de tekst beschouwd als een morele plicht.

Het weggooien van post van Unicef in de vuilnisbak is volgens de tekst strafbaar.

Volgens Peter Singer zijn er rationele argumenten om verschil in behandeling van kinderen te rechtvaardigen.

Jeremy Bentham geloofde in hedonisme en stond open voor homoseksualiteit en zelfbevrediging.

Utilitarisme houdt in dat de morele waarde van een handeling wordt afgemeten aan de bijdrage die ze levert aan het algemeen nut.

Volgens consequentialisme tellen alleen de gevolgen van een daad, niet de beginselen.

In het tramdilemma wordt gekeken naar persoonlijke dilemma's waarbij actieve deelname vereist is.

Immanuel Kant was een aanhanger van het consequentialisme.

Volgens de intentiemoraal moet men handelen volgens regels waarvan men mag aannemen dat elk mens met rationele wil deze zal volgen, ongeacht de gevolgen.

Kant beschouwde het zien van een medemens als middel in plaats van doel als acceptabel.

Volgens Kant moeten mensen altijd volgens universele regels handelen, tenzij zij drogredenen of stoornissen hebben.

Volgens Kant is pedofilie intrinsiek slecht, omdat pedofielen zo geboren zijn.

Kantiaanse plichtenmoraal richt zich op de gevolgen van handelen in plaats van op de universele beginselen.

Volgens John Rawls zijn universele beginselen onvoorspelbaar en kan talent veranderen in handicaps.

Het difference principle houdt in dat ongelijkheid alleen rechtvaardig is als het voordeel oplevert voor de meest begunstigden.

Amartya Sen stelt dat er nooit algemene consensus zal zijn over rechtvaardigheid, ondanks elementaire afspraken.

Anne heeft recht op de fluit volgens het utilitarisme omdat zij het maximale nut kan creëren.

Carla heeft recht op de fluit omdat zij deze heeft gemaakt en daarom eigendomsrecht heeft volgens het liberalisme.

Kantiaanse moraal stelt grenzen aan persoonlijke autonomie en brengt vorm van paternalisme met zich mee.

Mag een politicus volgens de tekst verkeerswetten overtreden?

Esthetica is een tak van filosofie die zich bezighoudt met wetenschappelijke waarneming en kennis?

Volgens de tekst kan het plegen van abortus worden beschouwd als een ongerelateerd normatief probleem?

Immanuel Kant was een aanhanger van het consequentialisme?

Volgens consequentialisme tellen alleen de gevolgen van een daad, niet de beginselen?

Filosofie wordt beschouwd als de moederwet waaruit andere wetten zijn gegroeid of op onderbouwd zijn?

Geloof kan een bron van ethiek zijn, maar telt niet als argumentatie voor morele beslissingen.

Socrates stelt dat Goden bepaald gedrag voorschrijven omdat het op zichzelf moreel is.

Emoties worden in de tekst afgewezen als betrouwbare basis voor rationele argumentatie.

Feitelijke toestand mag gebruikt worden om normatieve oordelen te rechtvaardigen, aanvaarden of verwerpen.

In België is seks tussen broer en zus geen probleem volgens de tekst.

Het helpen van een kind dat aan het verdrinken is, wordt in de tekst beschouwd als een morele plicht.

Volgens Peter Singer zijn er rationele argumenten om verschil in behandeling van kinderen te rechtvaardigen.

Immorele argumenten worden in de tekst verworpen als basis voor normatief handelen.

Volgens Jeremy Bentham is utilitarisme gebaseerd op de morele waarde van een handeling afmeten aan bijdrage die ze levert aan het individueel nut.

In het tramdilemma wordt gekeken naar persoonlijke dilemma's waarbij actieve deelname vereist is.

Volgens Immanuel Kant moet de juistheid van handelingen gebaseerd worden op absolute gedragsregels.

Volgens de tekst is het plegen van abortus een normatief probleem dat gerelateerd is aan ethiek.

Volgens de intentiemoraal is het belangrijk om te handelen volgens regels waarvan je kunt willen dat deze een universele wet worden, ongeacht de gevolgen.

Kantiaanse moraal stelt grenzen aan persoonlijke autonomie en brengt een vorm van paternalisme met zich mee.

Volgens Kant mogen de intenties van een handeling niet per se uitgeschakeld kunnen/mogen worden.

Volgens Kant is pedofilie intrinsiek slecht, omdat pedofielen zo geboren zijn.

Volgens de radicale plichtenmoraal richt men zich op de gevolgen van handelen in plaats van op de universele beginselen.

John Rawls stelt dat universele beginselen onvoorspelbaar zijn en talenten kunnen veranderen in handicaps.

Amartya Sen gelooft dat er nooit algemene consensus zal zijn over rechtvaardigheid, ondanks elementaire afspraken.

Volgens de ethiek van utilitarisme wordt de morele waarde van een handeling afgemeten aan de bijdrage die ze levert aan het algemeen nut.

Het verschilbeginsel houdt in dat ongelijkheid alleen rechtvaardig is als het voordeel oplevert voor de meest begunstigden.

Kantiaanse moraal stelt grenzen aan persoonlijke autonomie en brengt een vorm van paternalisme met zich mee.

Volgens Amartya Sen zal er altijd algemene consensus zijn over rechtvaardigheid, zelfs met elementaire afspraken.

De fluit van Amartya Sen is een reactie op het werk van John Rawls.

Description

Explore normative issues and apparent solutions in philosophy, including branches such as epistemology, metaphysics, and aesthetics. Delve into the nature, origin, and conditions of knowledge, the study of reality beyond sensory perception, and the appreciation of sensory beauty.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This