Normative Problems: Philosophical Solutions

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

28 Questions

De filosofie wordt beschouwd als de moederwet waaruit andere wetenschappen zijn gegroeid of opgebouwd?

True

De esthetica is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met schoonheid en kunst?

True

Rechtsfilosofie houdt zich bezig met goede daden?

False

Mogen en moeten worden genoemd als oplossingen voor normatieve problemen?

True

Sociale rollen en natuurlijke determinanten zijn bepalend voor gerelateerde normatieve problemen?

True

Beredeneerde oplossingen voor ongerelateerde normatieve problemen worden bereikt via rationele argumentatie?

True

Volgens Immanuel Kant moet de juistheid van handelingen gebaseerd worden op absolute gedragsregels, dit wordt ook wel __ genoemd.

False

De categorische imperatief van Kant stelt dat men moet handelen overeenkomstig een regel waarvan men kan willen dat deze een __ wet wordt.

False

Volgens Kant moeten mensen handelen volgens regels waarvan men mag aannemen dat elk mens met __ wil deze zal volgen.

False

Kant benadrukt dat men de medemens nooit alleen als middel moet zien, maar ook altijd als __.

False

Volgens Kant moeten we allemaal ons best doen om betere mensen te worden, dit wordt geïllustreerd door de uitspraak 'Ought implies __'.

False

Kant stelt dat een mislukte poging (met intentie) om iemand te vermoorden erger is dan een ongeluk, vanuit __ opzicht.

False

Volgens Kant zijn pedofielen zo geboren en daarom __ slecht.

False

Kant benadrukt dat zonder vrije wil, er geen __ kan zijn en men alleen over absolute beginselen kan spreken.

False

Volgens Kant moeten handelingen gebaseerd worden op absolute gedragsregels, dit wordt ook wel __ genoemd.

False

Kant benadrukt dat we de medemens nooit alleen als middel moeten zien, maar ook altijd als __.

False

Geloof kan een bron van ethiek zijn, maar telt niet als argumentatie voor morele beslissingen.

True

Emoties worden volledig verworpen als basis voor morele argumenten.

False

Het gebruik van feitelijke toestand als argumentatie is altijd toegestaan bij rechtvaardiging.

False

Juridische kaders dekken alle normatieve problemen af volgens de tekst.

False

Broer en zus die seks hebben, is in alle landen verboden volgens de tekst.

False

Het niet helpen van een kind dat verdrinkt, wordt in de tekst beschouwd als strafbaar.

True

Het storten van maandelijkse bijdragen om kinderlevens te redden, is volgens de tekst een wettelijke verplichting.

False

Volgens Peter Singer zijn er rationele argumenten om verschil in behandeling van kinderen te rechtvaardigen.

False

Hedonisme houdt rekening met idealen en principes bij het bekijken van nutsbalans.

False

Consequentialisme kijkt alleen naar de gevolgen van een daad en verwerpt beginselen.

True

Het trolley dilemma houdt geen rekening met verschillende nuances in intentie en collateral damage.

False

Volgens het vervangbaarheidsargument is het ethisch aanvaardbaar om een oud dier te vervangen door een nieuw dier zonder totaal geluk te verminderen.

False

Explore the fundamental problems in philosophy and examine apparent solutions. Delve into the philosophical subfields of epistemology, metaphysics, and aesthetics to understand the nature, origin, and conditions of knowledge, the essence of reality, and the aesthetics of sensory perception.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser