Normative Issues in Philosophy: Apparent Solutions

Adamamor095 avatar
By Adamamor095

Quiz

Flashcards

30 Questions

Is filosofie de moederwet waaruit andere wetten gegroeid zijn?

Onderzoekt de metafysica de werkelijkheid zoals die is gegeven uit zintuiglijke waarneming?

Is ethiek/moraalfilosofie gerelateerd aan goede daden?

Behandelt politieke filosofie het concept van een goede samenleving?

Gaat de onberedeneerde oplossing via rationele argumentatie?

Hebben ongerelateerde problemen betrekking op alle mensen?

Geloof kan wel een bron van ethiek zijn, maar telt niet als argumentatie voor morele beslissingen.

Emoties worden altijd betrouwbaar geacht als basis voor morele beslissingen.

Feitelijke toestand mag gebruikt worden bij rechtvaardiging van normatieve oordelen.

Juridische kaders dekken alle normatieve problemen af.

De rationele benadering van normatieve problemen omvat alleen logische argumenten en wettelijke feiten.

In België is seks tussen broer en zus geen probleem volgens de wet.

Het helpen van een kind in nood wordt beschouwd als een morele plicht.

Peter Singer beargumenteert dat er rationele redenen zijn om verschillen in behandeling van kinderen te rechtvaardigen.

Volgens Bentham's morele calculus moet men handelingen afmeten aan de bijdrage die ze leveren aan individueel nut.

Het utilitarisme beoordeelt handelingen uitsluitend op basis van de gevolgen van de daad.

Het tramdilemma (trolley dilemma) kan persoonlijke en onpersoonlijke dilemma's omvatten.

Volgens het vervangbaarheidsargument zijn dieren wisselbare voorwerpen voor ethische overwegingen.

Immanuel Kant is de grondlegger van de deontologie en de intentiemoraal.

Volgens Kant moeten mensen handelen volgens regels waarvan aangenomen mag worden dat elk mens met rationele wil deze zal volgen, behalve in het geval van drogredenen of stoornissen.

Kant benadrukt dat het belangrijk is om medemensen nooit alleen als doel, maar ook altijd als middel te zien.

Volgens Kant moeten de gevolgen van een handeling altijd zwaarder wegen dan de intenties achter die handeling.

Kant beschouwt pedofilie als intrinsiek slecht, zelfs als pedofielen zo geboren zijn.

Volgens Kant impliceert 'ought implies can' dat iedereen hun best moet doen om betere mensen te worden.

Plichtenmoraal legt de nadruk op de gevolgen van het handelen in plaats van op universele beginselen.

John Rawls was een volgeling van Immanuel Kant en was de grondlegger van de radicale plichtenmoraal.

Amartya Sen stelt dat er nooit algemene consensus zal zijn over rechtvaardigheid, ondanks elementaire afspraken.

Volgens Amartya Sen hebben mensen recht op primaire "goederen" zoals individuele vrijheden, recht op bescherming en recht op waardigheid.

De casus van Anne, Carla en Bob over wie recht heeft op een fluit is een voorbeeld van utilitarisme in actie.

"The difference principle" houdt in dat ongelijkheid alleen gerechtvaardigd is als het voordeel oplevert voor minder begunstigden.

Description

Explore the normative problems in philosophy and delve into apparent solutions. Learn about the foundational areas of philosophy including epistemology, metaphysics, and aesthetics.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free