Models in Experimental Psychopathology

EntrancingSpring avatar
EntrancingSpring
·

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Wat is een belangrijke reden voor het ontwikkelen van EPP?

Waarom wordt zombietheorie genoemd in relatie tot verklaringsmodellen?

Wat is een kritiek punt met betrekking tot veel behandelingen?

Wat wordt bedoeld met 'mechanistisch idee'?

Waarom wordt EPP als een grote uitdaging beschouwd?

Wat is een belangrijke factor bij het matchen van behandeling met patiënt?

Wat is een van de kritieken op de DSM categorisatie en labeling?

Wat is een kenmerk van een EPP benadering?

Wat was het doel van de ontwikkeling van de DSM-V?

Wat was het besluit van NIMH met betrekking tot categoriale diagnoses?

Wat is een kritiek op de wetenschappelijke waarde van de DSM-V volgens het gegeven tekst?

Wat biedt de RDOC benadering dat de huidige DSM-categorieën niet bieden?

Wat sluit EPP benadering uit volgens de gegeven tekst?

Wat is volgens de gegeven tekst een kenmerk van EPP benadering?

Wat is volgens de gegeven tekst een visie op normaliteit/abnormaliteit binnen EPP benadering?

Wat was een teleurstellende bevinding met betrekking tot het ontwikkelen van DSM-V?

Description

Explore the necessity for models in experimental psychopathology, the limitations of descriptive models, and the treatment response in psychopathology. Understand the importance of empirical data in testing theories and evaluating treatment effectiveness.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser