Mga Uri ng Maling Pangangatuwiran

UnselfishProse avatar
UnselfishProse
·

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Ano ang kahulugan ng 'Non Sequitur' sa Ingles?

Pagbibigay ng kongklusyon sa kabila ng walang kaugnayang batayan

Ano ang nangyayari sa 'Maling paghahambing'?

Walang tumpak na paghahambing

Sa anong uri ng pangangatwiran nauuwi sa 'Ignorado elenchi'?

Pagpapatotoo sa isang kongklusyong hindi tamang patotohanan

Ano ang sanhi ng 'Hasty Generalization'?

Pagdalos-dalos na paglalahat

Ano ang resulta ng 'Dilemma'?

Nagbibigay lamang ng dalawang opsyon na walang ibang alternatibo

Ano ang epekto ng 'Mapanlinlang na Tanong'?

Naglalagay sa tao sa kahiya-hiyang sitwasyon

Ano ang tinatawag na Bandwagon base sa binigay na tekstong impormatibo?

Iniimbita ang lahat na sumali sa isang grupo dahil marami na ang sumali

Ano ang Plain Folks sa konteksto ng binigay na teksto?

Kilala o tanyag na tao ay inilalabas na ordinaryong tao na nanghihikayat sa produkto

Ano ang ibig sabihin ng Card stacking batay sa nabanggit sa tekstong impormatibo?

Ipinapakita ang lahat ng magagandang bagay ng produkto nang walang binabanggit na negatibong aspeto

Ano ang layunin ng Bandwagon base sa pagiging panghihikayat sa tekstong impormatibo?

Manghikayat na sumali sa isang pangkat dahil marami na ang sumali

Ano ang kahulugan ng Testimonial base sa binigay na teksto?

 • Tuwirang nag-eendorso ang isang sikat na tao ng isang tao o produkto.

'Ano naman ang Plain Folks?' Ayon sa binigay na teksto, ano ang tamang kasagutan?

 • Kilala o tanyag na tao ay inilalabas na ordinaryong tao na nanghihikayat sa produkto.

Ano ang pinagkaiba ng Ikalawang Panauhan sa Ikatlong Panauhan?

Ang Ikalawang Panauhan ay isinasalaysay ang kuwento ng isang tagapagsalaysay, habang ang Ikatlong Panauhan ay maaaring kinakausap ng manunulat ang tauhang kumikilos sa kuwento.

Ano ang karaniwang elemento ng banghay sa isang kuwento?

Suliranin o tunggalian tulad ng Tao laban sa tao o kapwa.

Ano ang ibig sabihin ng 'Ellipsis' sa pagsasalaysay ng isang kwento?

May puwang ang pagsasasalaysay sa pangyayaring ito.

Ano ang kaibahan ng Flashback o analepsis sa Flashforward o prolepsis?

Sa Flashback, nagpapakita ng naganap na pangyayari sa nakaraan habang sa Flashforward, nagpapakita ng hinaharap na pangyayari.

Ano ang ibig sabihin ng 'Nonlinear o fractured' pagsasalaysay?

Maaaring hindi sumusunod sa karaniwang ayos ng kuwento na nasa kronolohikal na pangyayari.

Sino ang tagapagsalaysay sa Ikatlong Panauhan?

Tagapagsabi

Study Notes

Mga Konsepto sa Paggawa ng Argumento

 • Ang 'Non Sequitur' ay isang uri ng paghahambing na hindi konektado sa nakaraang paksa.
 • Ang 'Maling paghahambing' ay nangyayari kapag ang dalawang bagay ay hindi pareho o hindi magkapareho.

Mga Uri ng Pangangatwiran

 • Ang 'Ignorado elenchi' ay isang uri ng pangangatwiran na hindi direktang sumasagot sa isyu.
 • Ang 'Hasty Generalization' ay ang pagkuha ng isang konklusyon sa hindi sapat na ebidensiya.

Mga uri ng Maling Pangangatwiran

 • Ang 'Dilemma' ay isang uri ng pangangatwiran na may dalawang magkasalungat na opsiyon.
 • Ang 'Mapanlinlang na Tanong' ay isang uri ng pangangatwiran na may lihim na mga intensiyon.

Mga Taktika sa Pagpapahayag

 • Ang 'Bandwagon' ay isang taktika sa pagpapahayag na ginagamit upang hikayatin ang mga tao na sumali sa isang kilusan.
 • Ang 'Plain Folks' ay isang taktika sa pagpapahayag na ginagamit upang makipag-ugnayan sa mga ordinaryong tao.
 • Ang 'Card stacking' ay isang taktika sa pagpapahayag na ginagamit upang magtakda ng mga impormasyon at likhain ang mga ideya.
 • Ang 'Testimonial' ay isang taktika sa pagpapahayag na ginagamit upang makipagtulungan sa mga taong may katanyagan.

Mga Konsepto sa Pagsasalaysay

 • Ang 'Ellipsis' ay isang paraan sa pagsasalaysay ng isang kuwento kung saan may mga bakanteng parte sa istorya.
 • Ang 'Flashback' o 'analepsis' ay isang paraan sa pagsasalaysay kung saan may mga flashback sa nakaraang mga pangyayari.
 • Ang 'Flashforward' o 'prolepsis' ay isang paraan sa pagsasalaysay kung saan may mga pangyayari sa hinaharap.
 • Ang 'Nonlinear o fractured' pagsasalaysay ay isang paraan sa pagsasalaysay kung saan hindi sundo ang mga pangyayari sa kronolohikal na orden.
 • Ang Ikatlong Panauhan ay isang uri ng pagsasalaysay kung saan ang tagapagsalaysay ay hindi direktang kasali sa kuwento.
 • Ang karaniwang elemento ng banghay sa isang kuwento ay ang simula, gitna, at wakas.
 • Ang Ikalawang Panauhan ay isang uri ng pagsasalaysay kung saan ang tagapagsalaysay ay direktang kasali sa kuwento.

Matuto tungkol sa mga uri ng maling pangangatuwiran tulad ng Post Hoc ergo propter Hoc, Cum Hoc ergo propter Hoc, Non Sequitur, at Ignorado elenchi. Maipaunawa kung paano maaring mapanlinlang ang mga kongklusyon sa pamamagitan ng maling lohika at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser