Mga Pananaw sa Tekstong Naratibo

CoherentCalculus6205 avatar
CoherentCalculus6205
·

Start Quiz

Study Flashcards

30 Questions

Ano ang tawag sa pananaw sa pagsasalaysay kung saan isa sa mga tauhan ang nagsasalaysay ng mga bagay na kanyang nararanasan, naalala, o naririnig gamit ang panghalip na 'ako'?

Unang Panauhan

Ano ang sinasabing panauhan na gumagamit ng panghalip na 'ka' o 'ikaw' sa pagsasalaysay?

Ikalawang Panauhan

Ano ang ginagamit na panghalip sa ikatlong panauhan kung saan walang relasyon o ugnayan ang manunulat sa tauhang gumagalaw sa kuwento?

Siya

Ano ang nauugnay sa pamamaraan ng pagsasalaysay kung saan isinasad ng tauhan ang kanyang saloobin at ginagamitan ng mga panipi?

Direkta o Tuwirang Pahayag

Sa anong pananaw madalas itong ginagamit sa mga nobela kung saan ang mga pangyayari ay sumasakop sa mahabang panahon at mas maraming tauhan ang naipakikilala?

Kombinasyong Pananaw

Ano ang tawag sa pananaw kung saan walang relasyon o ugnayan ang manunulat sa tauhang gumagalaw sa kuwento?

Ikatlong Panauhan

Anong uri ng pagbasa ang kadalasang mabilisan at hindi nagkokomento sa pahayag ng may-akda?

Superficial reading

Ano ang layunin ng mambabasa sa analitikal na antas ng pagbasa?

Magbigay ng kritikal na pag-unawa sa teksto

Anong uri ng pagbasa ang pinakamahirap dahil kinapapalooban ito ng paghahambing sa iba't ibang teksto at akda?

Sintopikal

Ano ang mahalagang gawain sa systematic skimming?

Mabilisang tinitingnan ang pamagat at talaan ng nilalaman

Ano ang ginagamit na batayan para magtigil sa pagbasa ayon kay Sicat-De Laza (2016)?

Halaga ng materyales/teksto

Ano ang layunin ng mambabasa sa mapagsiyasat na antas?

Makakuha ng kaugnayang impormasyon

Ano ang pinagkaiba ng analitikal sa sintopikal na pag-aaral ayon sa binigay na teksto?

Sa analitikal, kinakailangan mong maging eksperto sa isang paksa; sa sintopikal, kailangan mong lumikha ng sariling pananaw mula sa paghahambing ng iba't ibang akda.

Ano ang pangunahing layunin ng tekstong naratibo ayon sa binigay na teksto?

Magkwento o magsalaysay ng mga pangyayari o karanasan mula sa isang tiyak na pananaw

Ano ang ibig sabihin ng homo narrans batay sa nabanggit na artikulo?

Tao na may galing sa pagsasalaysay o pagkukuwento

Ano ang pinagkaiba ng pagkukuwento at paglalarawan ayon sa teksto?

Ang pagkukuwento ay naglalahad ng mga pangyayari; ang paglalarawan ay nagbibigay detalye tungkol sa isang bagay o lugar.

Ano ang kahulugan ng 'sintopikal' base sa binigay na teksto?

Pag-unawa sa isang paksa mula sa pagsusuri at paghambing ng mga akdang nabasa

Ano ang halaga ng pagsasalaysay at pagsulat ng kuwento batay sa nabanggit na teksto?

Isa itong paraan para mapanatili ang kasaysayan at tradisyon

Ano ang pangunahing layunin ng tekstong naratibo?

Magsalaysay ng kuwento

Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kakayahang magbasa sa kasalukuyang panahon ayon sa teksto?

Mahalaga dahil malaki ang epekto nito sa buhay

Ano ang kaugnayan ng tekstong deskriptibo sa tekstong naratibo?

Kailangan nila ang isa't isa

Ano ang layunin ng tekstong deskriptibo?

Maglarawan ng katangian

Bakit hindi mapaghihiwalay ang tekstong naratibo at deskriptibo ayon sa teksto?

Kailangan nila ang isa't isa

Ano ang papel ng paglalarawan sa isang naratibo?

Nagtutulungan sila upang magkaroon ng masining na mensahe

Ano ang pangunahing sanhi ng polusyon ng hangin na binanggit sa teksto?

Paggamit ng karbon sa halip na ligtas na mapagkukunan ng enerhiya

Ano ang epekto ng maunlad na industriya sa Tsina sa kanilang siyudad?

Mga nakalalasong ulap ang bumabalot sa buong siyudad

Ano ang kinakatawan ng usok mula sa pabrika at kotse sa kalsada sa konteksto ng polusyon?

Isa sa mga kontribyutor ng polusyon

Ano ang mahalagang kahalagahan ng wastong alternatibong mapagkukunan ng enerhiya?

Nagbibigay kaligtasan sa kalikasan at kalusugan ng tao

Ano ang pangunahing layunin ng may-akda sa teksto?

Magpaliwanag kung paano maiiwasan ang polusyon

Ano ang naging impresyon ng may-akda batay sa paglalarawan niya sa kasalukuyang sitwasyon?

Malungkot at nababahala sa epekto ng industriyalisasyon

Maunawaan ang mga iba't ibang pananaw o punto de vista sa pagkukwento ng kwento, kung paano ito nakakaapekto sa kwento at kung paano nagbabago ang pagkakaugnay ng mambabasa sa kwento. Alamin kung paano ginagamit ang unang panauhan at ikalawang panauhan sa pagsasalaysay ng mga pangyayari.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

punto 1 t4 historia
12 questions

punto 1 t4 historia

IlluminatingSplendor avatar
IlluminatingSplendor
Punto 1 Tema 5
4 questions

Punto 1 Tema 5

IlluminatingSplendor avatar
IlluminatingSplendor
Puntos de vista en la narrativa
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser