Mga Elemento ng Naratibong Teksto

HighSpiritedEpitaph avatar
HighSpiritedEpitaph
·

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Alin sa mga sumusunod ang HINDI elemento ng naratibong teksto?

Pamagat

Ano ang kahulugan ng ellipsis sa pagsasalaysay ng kuwento?

Paggamit ng tatlong tuldok upang maipahiwatig na may mga susunod na pangyayari

Ano ang pangunahing layunin ng paggamit ng foreshadowing sa isang kuwento?

Upang bigyan ng mga pahiwatig sa mga susunod na pangyayari sa kuwento

Ano ang kahulugan ng in media res sa pagsasalaysay ng kuwento?

Pagsisimula ng kuwento sa gitna

Ano ang kahalagahan ng character development sa isang naratibong teksto?

Ito ang mga pagbabago sa paglipas ng panahon na nangyayari sa mga tauhan.

Ano ang kahalagahan ng tema sa isang naratibong teksto?

Ito ang sentral na ideya kung saan umiikot ang mga pangyayari sa kuwento.

Anong panghihikayat ang tumutukoy sa kredebilidad ng manunulat?

Ethos

Ano ang layunin ng Pathos sa panghihikayat?

Gumamit ng emosyon at damdamin upang mahikayat ang mga mambabasa

Ano ang pangunahing layunin ng Logos sa panghihikayat?

Makumbinsi ang mga mambabasa sa paggamit ng lohika

Ayon sa teksto, anu-ano ang mga estruktura ng paglalahad batay sa iba't ibang uri ng tekstong impormatibo?

Lahat ng nabanggit

Ayon sa teksto, ano ang tinatawag na organizational markers na nakatutulong upang agad na makita at malaman ng mambabasa ang pangunahing ideya ng babasahin?

Mga pamagat ng mga bahagi ng babasahin

Ayon sa teksto, paano nakatutulong ang paggamit ng mga nakalarawang representasyon sa malawak na pag-unawa sa binabasang tekstong impormatibo?

Nagbibigay-diin sa mahahalagang salita sa teksto upang higit na madaling makita o mapansin.

Ayon sa teksto, ano ang tinutukoy sa pagsulat nang nagkadiin, nakahilis, nakasalungguhit o nalagyan ng panipi sa mga salita sa teksto?

Pag-iiba ng font o estilo ng sulat para madaling makita ang mga salitang binibigyang-diin.

Ayon sa teksto, ano ang tinutukoy sa Pagtiyak sa Damdamin, Tono, at Pananaw ng Teksto bilang isa sa mga estruktura ng paglalahad batay sa iba't ibang uri ng tekstong impormatibo?

Pagpapakita ng mga damdamin, tono, at pananaw ng may-akda o nagsusulat ng teksto.

Ayon sa teksto, ano ang tinutukoy sa Pantulong na Kaisipan na nagagamit sa mga tekstong impormatibo?

Mga kaisipan at ideya na nakatutulong sa pagbuo ng kaisipan ng mambabasa sa pangunahing ideya.

Alamin ang mga kinakailangang elemento sa isang naratibo tulad ng paksa, estruktura, oryentasyon, komplikasyon, at resolusyon. Tukuyin kung paano nagtutugma ang mga ito upang makabuo ng isang buong kwento.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Quiz de narrativa
40 questions

Quiz de narrativa

RespectfulEuphoria avatar
RespectfulEuphoria
Understanding Story Elements
11 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser