Naratibong Teksto: Kahulugan at Halimbawa

SelectiveRubidium avatar
SelectiveRubidium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ano ang pangunahing paksa ng teksto patungkol sa mga pananaw sa pagsasalaysay?

Iba't ibang pananaw o punto de vista sa pagsasalaysay

Ano ang pangunahing pagkakaiba ng ikatlong panauhan sa unang panauhan sa pagsasalaysay?

Nagpapakita ng mga iniisip at damdamin ng tauhan ang ikatlong panauhan, hindi tulad ng unang panauhan

Ano ang pangunahing katangian ng limitadong panauhan sa pagsasalaysay?

Nababatid niya ang iniisip at kilos ng isa sa mga tauhan subalit hindi ang sa iba pang tauhan

Ano ang pangunahing layunin ng tagapag-obserbang panauhan sa pagsasalaysay?

Ipinapakita niya lamang ang mga nakikita, naririnig, o sinasabi ng mga tauhan

Ano ang kadalasang gamit na pananaw sa isang nobela na may maraming tauhan at mahabang panahon?

Kombinasyong Pananaw o Paningin

Ano ang pangunahing pagkakaiba ng pananaw na unang panauhan sa ikalawang panauhan?

Ang unang panauhan ay gumagamit ng panghalip na 'ako' habang ang ikalawang panauhan ay gumagamit ng panghalip na 'ka' o 'ikaw'.

Ano ang pangunahing katangian ng limitadong panauhan sa pagsasalaysay?

Nababatid niya ang iniisip at kilos ng isa sa mga tauhan subalit hindi ang sa iba pang tauhan.

Ano ang ginagamit na panghalip ng tagapagsalaysay sa ikatlong panauhan?

'Siya'

Ano ang pangunahing layunin ng tagapag-obserbang panauhan sa pagsasalaysay?

Hindi niya napapasok o nababatid ang nilalaman ng isip at damdamin ng mga tauhan.

Ano ang nais iparating kung bakit bihirang gamitin ang ikalawang pananaw sa pagsasalaysay?

Dahil ito ay bihirang makahanap ng sitwasyon kung saan ito'y mahusay na ginagamit.

Study Notes

Ang Tekstong Naratibo

 • Ang tekstong naratibo ay pagsasalaysay o pagkukuwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan, nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan.
 • Pangunahing layunin ng ganitong uri ng teksto ay makapagsalaysay ng mga pangyayaring nakapagbibigay-aliw o nakapagpapanatili ng interes.
 • Ang tekstong naratibo ay nakapagtuturo ng kabutihang-asal, mahahalagang aral, at mga pagpapahalagang pangkatauhan.

Mga Katangian ng Tekstong Naratibo

 • May kanya-kanyang taglay na katangian ang bawat uri ng tekstong naratibo.
 • Ang tekstong naratibo ay direktang isinasama ng manunulat sa mga mambabasa at nagiging saksi sa mga pangyayaring kanyang isinasalaysay.

Mga Uri ng Tekstong Naratibo

 • Maikling kuwento
 • Nobela
 • Kuwentong-bayan
 • Mitolohiya
 • Alamat
 • Tulang pasalaysay (tulad ng epiko, dula)
 • Mga kuwentong kababalaghan
 • Anekdota
 • Parabula
 • Science fiction
 • Iba pa

Learn about the definition, characteristics, elements, and examples of narrative text in Filipino literature. Understand the primary purpose of narrative texts and how they can entertain and maintain interest, as well as teach moral values and lessons.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser