Tekstong Naratibo: Kahulugan, Katangian, Elemento, at Halimbawa

RecordSettingSugilite avatar
RecordSettingSugilite
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Anong uri ng pananaw ang kadalasang ginagamit sa naratibo at gumagamit ng panghalip na 'ako'?

Unang Panauhan

Sino ang tagapagsalaysay sa Maladiyos na panauhan?

Nalalaman ang galaw at iniisip ng lahat ng tauhan

Ano ang ginagamit na panghalip ng tagapagsalaysay sa Ikatlong Panauhan?

Siya

Ano ang ginagamit na pananaw kung hindi alam ng tagapagsalaysay ang iniisip at damdamin ng mga tauhan?

Tagapag-obserbang Panauhan

Kailan karaniwang ginagamit ang Kombinasyong Pananaw o Paningin sa pagsasalaysay?

Sa nobela

Learn about the meaning, characteristics, elements, and examples of narrative text in Filipino literature. Understand how narrative texts involve storytelling of events involving characters, setting, and plot with a coherent sequence from beginning to end. Explore how narratives aim to entertain, maintain interest, and impart moral lessons.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Exploring Pre-Colonial Filipino Literature
5 questions
Filipino Literature Figures Quiz
30 questions
Narrative Forms in Filipino Literature
12 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser