Methods of Teacher's Training Quiz

CreativeDenver avatar
CreativeDenver
·

Start Quiz

Study Flashcards

19 Questions

Педагогикалық кеңестің төрағасы кім?

Мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы қандай мерзімдерге арналған?

2003-2010 ж.ж.

Өздігінен білім алу дегеніміз неде?

Өздігінен іздену арқылы дүниетану

Педагог іс-әрекетінің обьектісі кімдерге арналған?

Оқушылардың ата-аналары

Педагогикалық такт неше қаупен жасалады?

Ересектер мен балалардың өзара әрекеті

Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтау үшін көрсетілген себеп кімге арналған?

Қоғам өмірінде тәрбие ролінің артуы

Педагогикалық процесс не істейді?

Курстар мен семинарлар әдістерін жасау

Тәрбие мақсатын анықтауға әсер ететін факторлар қатарында көрсетілмеген:

Жалпы білім беретін мектептегі педагогтардың қызығушылықтары

Практикадағы қабылдау, түсіну, жалпылау, бекіту, пайдалану - бұл:

Іскерлікті қалыптастыру кезеңдері

Тұлға қалыптасуына ең аз әсер етеді деп көрсетілген негізгі фактор:

Тұқымқуалаушылық

Бағалау:

Талдау әдістемесі

Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы: Жауапты таңдаңыз.

Пәндік-әдістемелік бірлестік.

Іс-әрекеттің бір түрін күшейтуге, ал енді бір түрін тежеуге арналған тәрбие әдісі: Жауапты таңдаңыз.

Жазалау.

Пәндер бойынша оқу бағдарламасы нені басшылыққа ала отырып жасалады? Жауапты таңдаңыз.

Сабақ жоспары негізінде.

Тұлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсатқа сәйкестігі: Жауапты таңдаңыз.

Тәрбиелену мүмкіндігі.

Тұлғаның мінез-құлығына қатысты деректі деректі сипаты мен анықтамасы недеді?

Оның әлеуметтік мәнін көрсететін қасиеттер жиынтығы

Педагогтық әдеп көрінедігі кезде педагогтың білмейтін екі арнайдай себептерен көрсетіңіз.

Сөзінен

Жалпы орта білу тегіндігі туралы, берілген мәтіндегі аймақтарда не ірі шешен?

Жүйелілік және бірізділік принцип

Педагогтық әдеп көрсетуге педагогтар мен мамандандырылмаған басшыларды зорлау салдардандай, не істеуге рұқсат беруге болады?

Оқушының мүмкіндіктерін ескеру

Test your knowledge on the methods used for preparing teachers for both theoretical and practical readiness, such as teaching days, problem seminars, pedagogical advice, and subject-pedagogical unity.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser