Mens en Organisatie HIR - Simon Kuhn Introductie tot Organiseren Terminologie Aspecten van Organiseren

PrizeHolly avatar
PrizeHolly
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

32 Questions

Organiseren omvat het regelen van individuele activiteiten zodat het individuele resultaat superieur is aan het collectieve resultaat.

False

Een organisatie omvat de regelmatigheden die het resultaat zijn van organiseren.

True

Outsourcing is een voorbeeld van een niet-traditionele relatie/verhouding in organisaties.

True

Motivatie speelt geen rol bij de kerntaken van management volgens M&O.

False

Het doel van organiseren is om ervoor te zorgen dat individuele inspanningen superieur zijn aan collectieve inspanningen.

False

Eenheid over perspectieven en activiteiten is een kerntaak van management volgens M&O.

True

Organiseren maakt superieure resultaten mogelijk dankzij arbeidsverdeling en specialisatie.

True

Economies of scale verwijst naar voordelen door bijvoorbeeld minder te produceren.

False

Schaalvoordelen en economies of scope zijn voorbeelden van voordelen die kunnen worden behaald door meer te diversifiëren in aanbod.

True

Een van de risico's bij slecht organiseren is het beperkte vermogen om om te gaan met complexe omgevingen.

True

Structurele componenten van een organisatie omvatten onder andere integratie van mechanismen en controle van mechanismen.

False

Fundamentele componenten van een organisatie omvatten onder andere motivatiesystemen en leren.

True

Outsourcing is een voorbeeld van het overschrijden van organisatiegrenzen.

True

Een virtuele organisatie kan fysieke locaties hebben verspreid over verschillende landen.

False

Allianties zijn voorbeelden van samenwerking met concurrenten.

False

Coöperatief organiseren betekent samenwerken met andere organisaties om gezamenlijke doelen te bereiken.

True

Economies of scale verwijst naar voordelen door bijvoorbeeld meer te ______

produceren

Economies of scope verwijst naar voordelen door de diversificatie in aanbod in eenzelfde infrastructuur  door meer verschillende dingen te doen in eenzelfde ______

structuur

Beperkte motivatie en ______.

moreel

Late en onjuiste ______.

beslissingen

Conflict en gebrek aan ______.

coördinatie

Slecht reageren op nieuwe kansen en externe ______.

veranderingen

Uitoefenen van ______ en controle.

macht

De basisstructuur voorziet in een algemene blueprint, die op lokaal niveau (bv. departementen) kan aangepast worden indien nodig. → specialisatie: logica, rollen, rolbeschrijvingen en eenheden,. = ______

horizontaal

Integratie van de mechanismen: ervoor zorgen dat een coördinatie is tussen de verschillende activiteiten die samen een collectieve waarde ______

creëren

Motivatiesystemen (beloningssystemen): fundamentele component die ervoor zorgt dat medewerkers gemotiveerd blijven en zich blijven concentreren op het behalen van de gewenste ______

resultaten

In M&O behandelen we de kerntaken van het management: 1. zorgen voor een verdeling van de taken en verantwoordelijkheden ~ ______

structuur

Zorgen voor een eenheid over de perspectieven en activiteiten heen ~ ______

integratie

Zorgen dat medewerkers bijdragen tot bedrijfsdoelstellingen ~ ______

controle

Motiveren van werknemers en hen belonen ~ ______

motivatie

Zorgen dat de organisatie in staat is om te leren ~ ______

leren

Omgaan met niet-traditionele relaties/verhoudingen ~ nieuwe netwerkvormen (outsourcing, virtueel organiseren, strategisch allianties, internationaal organiseren, coöperatief organiseren) DEFINITIES Organiseren = het regelen/installeren van collectieve activiteiten zodat het collectieve resultaat superieur is aan het resultaat van individuen die alleen werken → meerdere personen bij betrokken → collectief resultaat > individuele inspanningen → door taken te verdelen en op elkaar af te stemmen ~ verscheidene activiteiten, voortgebracht door verschillende actoren, worden geïntegreerd om een succesvol resultaat te verkrijgen Organisatie = de regelmatigheden die het zesultaat zijn van organiseren organiseren in termen van: - structuur van taken, rollen en procedures - processen - regelingen tot het overschrijven van de organisatiegrenzen (bv. outsourcing, internationale samenwerkingen, ______

nieuwe netwerkvormen

Deze quiz behandelt de kerntaken van management, zoals het verdelen van taken, het creëren van eenheid, integratie, controle, motivatie en het vermogen van de organisatie om te leren. Test je kennis over organisatorische aspecten met deze M&O quiz.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser