Max Weber's Reasons for Accepting Power

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Wat is geen reden waarom we macht volgens Weber accepteren?

Wat kan er gebeuren na de dood van machthebbers die op charisma vertrouwden volgens Weber?

Welk type legitimatie wordt genoemd in verband met het gebruik van religie om macht te rechtvaardigen?

Wat wordt bedoeld met 'rechtsarcheologie' zoals genoemd in de tekst?

Wat was het beroep van Joos de Damhouder?

In welke eeuw leefde Joos de Damhouder?

Wat is een probleem met rechtsleer als bron van recht?

Wat is het oudste rechtssysteem dat wordt genoemd in de tekst?

Wat was de inhoud van de Codex Hammoerabi?

Wat was het principe dat werd toegepast in het strafrecht volgens de Codex Hammoerabi?

Wat betekent 'exhaustief' in de context van een wetboek?

Wat is de betekenis van 'Hineininterpretierung'?

Wat was de rol van Filips Wieland voor onze rechtstaal?

'Dark number' in relatie tot strafrecht verwijst naar...

Wat was de rol van Samas in het wetboek van Codex Hammoerabi?

Wat was een beperking op eigenrichting volgens de Codex Hammoerabi?

Description

Learn about Max Weber's three main reasons for why people accept power, according to his theory. These reasons include rational-legal authority, charismatic authority, and traditional authority. Explore the impact of these forms of authority on the acceptance and exercise of power.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser