Management Science Fundamentals

CoherentCarolingianArt avatar
CoherentCarolingianArt
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Care a fost baza obiectiva a aparitiei si dezvoltarii conceptului de management?

Cresterea in complexitate a activitatii grupurilor umane

Cine a afirmat ca 'Managementul este unul dintre factorii esentiali care explica de ce o tara este bogata sau saraca'?

Richard Farmer

Care este o caracteristica a sistemului rational al organizatiilor, conform lui Fr.Taylor si H.Fayol?

Optimizarea resurselor umane in vederea obtinerii de rezultate superioare

Care este unul dintre cele trei 'valuri' ale evolutiei civilizatiei umane conform lui Alvin Toffler?

Civilizatia agrara

Care este un aspect esential al perspectivelor privind analizarea organizatiilor conform lui Richard W. Scott?

Sistem inchis

Ce a impus trecerea la o viata organizata in cadrul grupurilor umane?

Existenta unui lider care sa dirijeze actiunile

Care este unul dintre principiile lui Fayol pentru management?

Unitatea de comanda

Care este una dintre caracteristicile sistemului deschis menționată în text?

Adaptarea la mediu

Ce sub-sistem al organizatiei se ocupă cu coordonarea dintre subunitățile sistemului?

Subsistemul managerial

Care este una dintre caracteristicile sistemului deschis?

Adaptare la mediu

Ce reprezintă unul dintre principiile lui Taylor pentru management?

Observarea și experimentele

Care este una dintre caracteristicile sistemului de management prezente în text?

Sistemizarea cunoștințelor acumulate

Explore the objective basis for the emergence and development of the management concept, focusing on the increasing complexity of human group activities and the need for organized structures to achieve common goals. Test your knowledge on the fundamental principles of management science.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Knowledge Management
5 questions
Plant Maintenance Complexity Quiz
15 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser