La Representació de la Terra i les seves Capes

AbundantElm avatar
AbundantElm
·

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Què és l'Equador segons el text?

Una línia imaginària que divideix la Terra en dos hemisferis

Què són els pols segons el text?

Punts entorn dels quals gira el globus

Quina part de la Terra forma la Geosfera segons el text?

La terra

Què són els oceànids segons el text?

Masses d'aigua salada

Quin tipus de mapa mostra les diferents altituds del relleu segons el text?

Mapes físics

'Planisferis o mapamundis' representa quina cosa segons el text?

Tipus de mapa

Què representa la població rural?

Persones que viuen als pobles i es dediquen a l'agricultura i la ramaderia

Què és la natalitat?

Persones que naixen en un any

Què caracteritza els pobles segons el text?

Poca població, carrers estrets i prop d'espais naturals

Què representa la mortalitat?

Persones que moren en un any

Què defineix les ciutats segons el text?

Centres comercials i molta contaminació

Quin és el sector que s'ocupa dels recursos naturals i matèries primeres segons el text?

Sector primari

Quin sector s'encarrega de transformar la matèria primera en productes elaborats?

Sector secundari

Quin és un exemple d'ofici del sector secundari segons el text?

Fabricant de roba

Quin departament d'una empresa s'encarrega de contractar i organitzar els treballadors?

Departament de recursos humans

Quin és un exemple d'un producte elaborat en el sector alimentari segons el text?

Taronges

Què fa el departament de màrqueting d'una empresa segons el text?

Dona a conèixer als productes entre els consumidors

Qui són els treballadors que distribueixen els productes de les fàbriques segons el text?

Transportistes

Aquest quiz aborda els conceptes clau sobre la representació de la Terra, com el globus terraqüi, l'equador, els pols i l'eix terrestre. També tracta les capes de la Terra, com la geosfera i l'atmosfera. Posiciona't en el coneixement de la estructura i representació del nostre planeta amb aquesta prova.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser