International Trade Theories: Mercantilism

BeneficialLavender avatar
BeneficialLavender
·

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Wat stelt de arbeidswaardeleer?

Wat is een absoluut voordeel in de context van Adam Smith's theorie?

Wat houdt de theorie van comparatieve voordelen in volgens David Ricardo?

Wat wordt bedoeld met comparatieve voordeel of opportuniteitskost?

Volgens Adam Smith's theorie zou een land zich moeten toeleggen op de productie van het goed dat het land het beste kan. Wat is hier het meest mee in lijn?

Wat zijn de beperkingen van Adam Smith's theorie van absolute kostenvoordelen?

Waar pleit Adam Smith voor in zijn werk uit 1776?

Wat is volgens David Ricardo het uitgangspunt voor landen om zich te specialiseren?

Wat houdt een comparatief voordeel of opportuniteitskost in?

Volgens Adam Smith zou een land zich moeten toeleggen op wat?

Wat is de kerngedachte van het mercantilisme?

Wat is een kenmerkend strategie/reflex van het mercantilisme?

Wat is de verschuiving in focus ten opzichte van het oorspronkelijke mercantilistische idee?

Wat is volgens het mercantilisme de bron van groei in welvaart?

Wat wordt bedoeld met neo-mercantilisten?

Wat is de algemene visie van het mercantilisme op handel?

Wat is de strategie/reflex van protectionisme in de context van het mercantilisme?

Wat is de focus verschoven naar neo-mercantilisten in vergelijking met traditionele mercantilisten?

Wat is de bron van welvaartsgroei volgens het mercantilisme?

Wat kenmerkt neo-mercantilisten?

Description

Learn about the historical trade theory of mercantilism and its impact on international trade. Understand the concept of wealth accumulation through gold and silver reserves, and its influence on a country's economic policies.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser