Imperialism and Colonization Overview

GodGivenSulfur avatar
GodGivenSulfur
·

Start Quiz

Study Flashcards

27 Questions

Quina era la principal raó per la qual els occidentals justificaven la colonització d'altres pobles?

Demostrar la superioritat de la raça blanca

Quina colònia era la més important per a l'Imperi Britànic durant l'època imperialista?

Índia

Quin país europeu va controlar Síria i ocupar la Indoxina durant l'època imperialista?

França

Què van ocupar els Estats Units després de guanyar una guerra amb Espanya durant l'expansió imperialista?

Totes les anteriors

Quin país europeu va incorporar Sibèria i territoris del Caucas durant l'expansió imperialista?

Rússia

Per què es va convocar la Conferència de Berlín (1884-1885) durant l'expansió colonial?

Per resoldre tensions i conflictes entre les potències europees

Quin és el significat d'imperialisme segons el text?

Control i explotació d'un país sobre un altre.

Quines potències són mencionades com a protagonistes de l'expansió imperialista del segle XIX?

Gran Bretanya, França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Estats Units i Japó.

Quin percentatge de les terres del planeta depenien d'Europa i els Estats Units el 1914, segons el text?

84%

Quin dels següents factors econòmics va ser una conseqüència de les colònies com a mercats per a la metròpoli?

No feia falta pagar tributs aduaners a les colònies com a mercats.

Quin era un dels objectius dels europeus en establir missions religioses a les colònies?

Convertir els habitants locals a la seva religió.

Quin dels següents factors no va ser un motiu clau que impulsà el creixement demogràfic de les colònies?

Manca d'aliments bàsics a les metròpolis.

Què va provocar el ressentiment de les poblacions natives cap als occidentals segons el text?

La marginació a què foren sotmesos.

Quin factor va ser una font de conflictes després de la descolonització (a partir de 1945) segons el text?

Delimitar els territoris sense considerar les diferències tribals, lingüístiques o religioses.

Per què les autoritats colonials no fomentaven la industrialització de les colònies segons el text?

Per buscar una font de matèries primeres barates.

Quina característica defineix una societat racista segons el text?

Segregació racial.

Com eren tractades les poblacions natives en les colònies controlades pels occidentals?

Eren sovint desposseïdes de terres i marginades.

Quin era un dels objectius principals dels colonitzadors en les colònies segons el text?

Trobar fonts de matèries primeres barates.

Quina era la relació entre els colonitzadors i la mà d'obra nativa segons el text?

Utilitzaven la mà d'obra barata i sovint sotmesa a explotació similar a l'esclavitud.

Quin va ser el paper de les cultures autòctones enfront de la civilització occidental segons el text?

Van ser menystingudes i menyspreades pel colonialisme occidental.

Quin tipus de colònies eren les concessions, segons el text?

Colònies d'explotació econòmica

Quin element va provocar tensions entre les potències europees i va desembocar en la Primera Guerra Mundial, segons el text?

Les rivalitats i ambicions nacionals

Quin factor va ser una font de conflictes sobretot a partir de la descolonització, segons el text?

Les diferències tribals, lingüístiques o religioses desateses pels colonitzadors

Quin tipus de colònia eren els dominis, segons el text?

Colònies de poblament

Quin és l'efecte de la colonització que es destaca com una font de conflictes posteriors a la descolonització, segons el text?

El ressentiment cap a l'Occident

Quin element va provocar tensions entre els imperis britànic i francès, segons el text?

El xoc dels imperialismes

Quina característica defineix una societat racista, segons el text?

'Els indígenes eren sovint desposseïts de les terres i marginats'

Learn about imperialism and colonization with this overview. Discover the definition of imperialism, including the extension, control, and exploitation of one country over others. Explore the historical background, from the 16th and 17th centuries to the main players in the 19th century such as Great Britain, France, Germany, Italy, and Belgium.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Imperialism
7 questions

Imperialism

HonorableHorse avatar
HonorableHorse
Imperialism and Colonization
15 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser