Imperialism and Colonization Definition

GodGivenSulfur avatar
GodGivenSulfur
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

8 Questions

Quin factor va contribuir principalment a l'origen de la Primera Guerra Mundial?

Rivalitats i ambicions nacionals

Com van delimitar els colonitzadors els territoris en les colònies?

Sense considerar les diferències tribals, lingüístiques o religioses

Quin sector econòmic era predominant en les colònies?

Plantacions de cafè, te i sucre

Quina era la situació de la població nativa respecte a l'explotació econòmica?

Proporcionava mà d'obra barata i sovint era explotada pròxima a l'esclavitud

Com vivia la població nativa en relació amb la segregació racial?

En una situació de pobresa i manca de drets a excepció d'una minoria col·laboradora

Què va provocar el ressentiment de les poblacions natives cap als occidentals?

Imposició de la civilització occidental i marginació cultural

Quin va ser un dels resultats principals de l'explotació econòmica a les colònies?

Situacions d'explotació similar a l'esclavitud

Per què els colonitzadors no fomentaven la industrialització de les colònies?

Només buscaven una font de matèries primeres barates i un mercat per vendre els seus productes industrials

Study Notes

L'expansió imperialista

 • L'expansió imperialista fou un procés de conquesta i colonització d'altres pobles i territoris per part de les potències europees i Estats Units.
 • La raó principal fou augmentar el prestigi i l'orgull patriòtic d'un país (nacionalisme).

Factors

 • Factors econòmics: les colònies es convertiren en mercats on no feia falta pagar tributs aduaners, espais on invertir els capitals acumulats i oferien matèries primeres barates per a les indústries de la metròpoli.
 • Factors demogràfics: milions d'europeus emigraren cap a les colònies, això va fer disminuir els problemes de desocupació i malestar social a les metròpolis.
 • Factors religiosos: pensaven que tenien la missió de civilitzar els altres pobles i de cristianitzar-los, per això es fundaren centenars de missions protestants, anglicanes i catòliques.
 • Factors polítics: les potències conqueriren alguns llocs estratègics (ex. Egipte per part d'Anglaterra, la sortida al Mar Negre per part de Rússia).
 • Factors ideològics/científics: els occidentals estaven convençuts que la raça blanca era superior i això els donava dret a dominar altres pobles (ideologies racistes).

Imperis

 • L'Imperi britànic: el més gran i important de l'època, les seves colònies estaven repartides per tot el món, però la més important era l'Índia.
 • L'Imperi francès: el segon en importància, s'extenia per l'Àfrica occidental i Àsia.
 • Alemanya, Itàlia i Bèlgica: varen obtenir algunes colònies a Àfrica.
 • Rússia: va incorporar Sibèria i territoris del Caucas i de l'Àsia central.
 • EUA: ocuparen Filipines, Puerto Rico i controlaren Cuba (després de la guerra amb Espanya).
 • Japó: anexionà l'illa de Formosa (Taiwan), Corea i creà un protectorat a Manxúria (a Xina).

L'administració colonial

 • Les colònies: estaven sotmeses totalment a la sobirania de la potència colonitzadora (ex. el Congo Belga).
 • Els protectorats: les potències colonials controlaven la política exterior i l'explotació de les riqueses, mentre que les autoritats natives s'ocupaven de la política interior (ex. França i Espanya en el Marroc; Regne Unit a Egipte).
 • Les concessions: eren territoris que pertanyien a un país independent però les potències occidentals hi aconsegueixen temporalment avantatges comercials (ex. Xina).
 • Els dominis: són colònies de poblament (llocs d'arribada de població d'origen europeu) com el Canadà, Austràlia, Nova Zelanda pels anglesos; o Algèria i Nova Caledònia pels francesos.

Conseqüències de la colonització

 • El xoc dels imperialismes: la cursa colonial va augmentar les tensions entre les potències europees (ex. el xoc entre els imperis britànic i francès a Àfrica; el rus i el japonès a Corea; l'espanyol i EUA per Cuba i Filipines…).
 • La col·laboració entre les potències per evitar guerres i conflictes (ex. Conferència de Berlín, 1884-1885).

Learn about imperialism and colonization with a focus on the definition of imperialism, which involves extending control over other countries for exploitation. Explore the historical precedents of imperialism in the 16th and 17th centuries with Spain and Portugal as prominent empires. Discover the key players in the 19th-century imperial expansion such as Great Britain, France, Germany, Italy, and Belgium.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Module 23: The Age of Imperialism
10 questions
European Imperialism Impact Quiz
10 questions

European Imperialism Impact Quiz

InvaluableWilliamsite7548 avatar
InvaluableWilliamsite7548
Imperialism and Colonization Overview
27 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser