Imperialism and Colonization

GodGivenSulfur avatar
GodGivenSulfur
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Quina era la principal raó per la qual els països europeus van iniciar l'expansió imperialista al segle XIX?

Ideologies racistes que consideraven la raça blanca superior.

Quin imperi va ser considerat el més gran i important durant l'època de l'expansió imperialista?

L'Imperi britànic.

Què va fer Rússia per assegurar-se una sortida al Mar Negre durant l'expansió imperialista?

Va ocupar territoris a Àsia Central i el Caucas.

Quin país va anexionar l'illa de Formosa (Taiwan), Corea i va crear un protectorat a Manxúria durant l'expansió imperialista?

Japó.

Quin tipus d'administració colonial caracteritza les colònies africanes en les quals la potència colonitzadora tenia un control absolut sobre el territori?

Colònies.

Què és l'imperialisme segons la definició proporcionada?

L'extensió, el domini, el control i l'explotació d'un país sobre un altre.

Qui van ser els principals protagonistes de l'expansió imperialista del segle XIX segons el text?

Gran Bretanya i França

Quin era un dels factors econòmics importants que motivaven l'expansió imperialista segons el text?

Les colònies oferien matèries primeres barates per a les indústries de la metròpoli.

Per què emigraven milions d'europeus cap a les colònies segons el text?

Per disminuir els problemes de desocupació i malestar social a les metròpolis.

Quin era un dels factors polítics que influïen en l'expansió imperialista segons el text?

Les potències conquerien llocs estratègics amb finalitats polítiques i militars.

Quin va ser un dels principals factors que van portar al món a la Primera Guerra Mundial?

La rivalitat i les ambicions nacionals

Quin va ser un dels problemes de la nova administració introduïda pels colonitzadors?

Delimitar els territoris sense considerar les diferències tribals, lingüístiques o religioses

Com es beneficiaven els colonitzadors econòmicament de les colònies?

Convertint les terres en grans plantacions o explotant la riquesa mineral

Com descriuria la relació entre la població occidental i la població nativa en algunes colònies com Algèria o l'Índia?

Segregació racial amb privilegis per a la població occidental

Què va provocar el ressentiment de les poblacions natives cap als occidentals segons el text?

La marginació i menyspreu cap a les cultures autòctones

Learn about imperialism with this quiz focusing on the definition, historical precedents, and major powers involved in the 19th-century expansion. Explore how countries extend their control over others through domination and exploitation.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser