Home Delivery Network Optimization

RaptDeStijl avatar
RaptDeStijl
·

Start Quiz

Study Flashcards

38 Questions

تعداد تسهیالت چه تاثیری بر زمان پاسخ دهی مشتریان دارد؟

هر چه تعداد تسهیالت کمتر باشد، مشتریان به زمان پاسخ دهی اهمیت کمتری می‌دهند.

چه تاثیری بر هزینه های حمل و نقل داخلی و خارجی دارد؟

تعداد تسهیالات

کدام گزینه مورد بررسی در طراحی شبکه های توزیع است؟

آیا محصول باید به محل مشتری تحویل داده شود یا اینکه از یک مکان مشخص و از سوی مشتری برداشته شود

چه چیزی از مهمترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل در زنجیره تامین است؟

توزیع کاال

به چه فعالیت‌هایی صورت گرفته به منظور حرکت و تحویل کاال از تامین کننده به مشتری در یک زنجیره تامین، توزیع گفته می‌شود؟

فعالیت‌های صورت گرفته برای حرکت و تحویل کاال

چه نقشی در زنجیره تامین دارد که هم بر هزینه‌های زنجیره تامین و هم بر رضایت و تجربه مشتری تاثیر می‌گذارد؟

توزیع کاال

بسته اجرایی نظام توزیع در ایران به چه مورد اشاره دارد؟

بسته اجرایی نظام توزیع در کشور ایران

برای تحویل در درب منزل نیازمند چه چیزی است؟

انبار توزیعکننده بیشتر

کدام یک از موارد زیر برای اقالم با فروش نسبتاً سریع مناسبتر است؟

تحویل در درب منزل

چرا هزینههای حمل و نقل برای کاالهای با حجم زیاد در تحویل در درب منزل بیشتر قابل توجیه است؟

برای تحویل کاال در درب منزل مشتری و گرفتن پول

برای تحویل در درب منزل چه نوع اقالمی مناسب است؟

اقالم با فروش نسبتاً سریع

چه کسی به عنوان تولیدکننده، محصول را به منزل مشتری تحویل می‌دهد؟

توزیع‌کننده

کدام یک از عوامل زیر عملکرد هزینه‌ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

زمان پاسخ‌گویی (افزایش)

چه کسی به عنوان دارنده انبار، محصول را با حمل و نقل مستقیم ترکیب می‌کند؟

تولیدکننده

کدام یک از عوامل زیر در آمدی (خدماتی) نقش دارد؟

آگاهی مشتریان

چرا استفاده از حمل بیواسطه می‌تواند منجر به حذف هزینه‌های ثابت در تسهیالت زنجیره تأمین شود؟

به دلیل تجمیع موجودی در تولیدکننده

چرا عدم توانایی تولیدکننده در تحویل مستقیم به واحدهای مستقل می‌تواند تأثیر منفی بر هزینه‌های اداره کردن و زمان پاسخگویی داشته باشد؟

به دلیل گرفتار شدن در هزینه‌های حمل بیواسطه

چرا حمل بیواسطه نیازمند سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در ساختار اطلاعاتی است؟

به دلیل نیازمندی به سرمایه‌گذاری ویژه در ساختار اطلاعاتی

چرا استفاده از حمل بیواسطه ممکن است نقش منفی و وخامت‌آور در هزینه‌های اداره کردن و زمان پاسخگوئ داشته باشد؟

به دليل نياز به سرمائۀ گذاري،‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪b‬ ‫گروۀ د‬ ‫' ‪.‬‬ ‪ ،‬‬ ‪c‬‬ ‫‪d‬‬ ‫'‬

چه کسانی نقش توزیع کننده را ایفا می‌کنند؟

خرده فروشان

کدام یک از معیارهای عملکرد هزینه‌ای یک شرکت توزیع کننده است؟

حمل و نقل باالتر

کدام یک از معیارهای عملکردی در آمدی برای توزیع کننده مناسب نیست؟

هزینه های موجودی باال

چه کسانی نقش انبار دار را در زنجیره تأمین ایفا می‌کنند؟

توزیع کنندگان

چه کسانی به عنوان مشتریان نهایی در زنجیره تأمین شناخته می‌شوند؟

افراد یا سازمان‌های نهایی که محصولات را برای استفاده نهایی مصرف می‌کنند

کدام گروه به عنوان تولیدکننده در زنجیره تأمین شناخته می‌شود؟

افراد یا سازمان‌های که محصولات را تولید می‌کنند

چه کسانی نقش خرده فروش در زنجیره تأمین را ایفا می‌کنند؟

مشتریان نهایی

چه چيزي يكي از معيار هاي عملكردي هزينگي يك شركت توزيع كننده است؟

$124$

$125$ چيست؟

ذخير سازي با توليد يا توزيع كنده و دريافت از مشتري ها

چه موردی از حمل بیواسطه به تولیدکننده در توزیع کالا صحیح است؟

توانایی متمرکز کردن موجودیها در تولیدکننده

چه موردی از آخرین گزینه‌های ذکر شده بزرگترین مزیت حمل بیواسطه را بیان می‌کند؟

پیکاپ (برداشت انتخابی) مصرفکننده

چه چیزی بزرگترین مزیت حمل بیواسطه را تعیین می‌کند؟

ارسال سفارش به تولیدکننده پس از درخواست مشتری

چه عملکردی برای حمل بیواسطه اشاره شده است؟

جابجایی کالا از تولیدکننده به انبار توزیعکننده

چه وظیفه‌ای برای حمل بیواسطه ذکر شده است؟

تحویل دهی مستقیم به مشتری در منزل

چه مواردی برآورده سازی نیازهای مشتریان را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

هزینه های بر آورده سازی نیازهای مشتریان

چه چیزهایی تاثیر تسهیالت توزیع بر هزینه های موجودی و زمان پاسخ دهی را دارد؟

تعداد تسهیالت برای مشتریان مد نظر

چه کسانی تجربهی توزیع در زنجیره تأمین را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟

مشتریان

چه جایگاهی در زنجیره تأمین توزیع قرار دارد؟

بین تولیدکننده و مصرف‌کننده

چه عوامل تاثیر گذار بر طراحی شبکه‌های توزیع است؟

برآورده سازی نیازهای مشتریان

Learn about optimizing the distribution network for home delivery service based on factors like inventory levels, transportation costs, and customer proximity.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser